Transparència i Accés a la informació pública

Com s'exerceix el dret d'accés a la informació pública? Què és la transparència?

Dret d'accés a la informació pública. Peticions i resolucions:

El pot sol·licitar qualsevol persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés és regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori per la Llei 19/2014.

Es pot sol·licitar mitjançant el tràmit disponible en el aquest enllaç.

La relació de sol·licituds d'accés a la informació pública i la seva resolució les podeu consultar, anonimitzades i en format editable, a l'enllaç de la columna dreta de la plana web.


Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

Les resolucions i dictàmens en aquesta matèria les emet la Comissió de Garanties del dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP).

Les que fan referència al municipi de Dosrius les podeu trobar en aquest enllaç.


Transparència

És l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal de transparència de l'ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següents: 


Normativa específica de referència:


A on podeu trobar informació pública a la web municipal?

En general podreu trobar informació relativa, entre altres informacions, als següents temes: 

  • Plens municipals
  • Pressupostos i plantilles
  • Normativa general i fiscal
  • Informació d'urbanisme
  • Contractes i licitacions
  • El tauler d'anuncis municipal
  • Informació del personal de l'ajuntament 
  • Subvencions
  • Etc.

ACCÉS AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA: 

https://www.seu-e.cat/web/dosrius/govern-obert-i-transparencia


Ajuntament de Dosrius: Segell Infoparticipa 2021

Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:42
Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:42