Processos participatius tancats


Procés de participació per a a l’elecció dels càrrecs de les persones delegades en representació del municipi de Dosrius del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Maresme.

Data d'obertura 21/10/2022; Data de tancament 28/10/2022. 

D’acord amb l’aprovació dels Estatuts del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Maresme i amb la finalitat de prosseguir amb la seva constitució, és necessària la col·laboració dels diferents ajuntaments de la comarca per formar l’Assemblea General. del mateix. Per tal d'escollir les persones delegades, persones majors de 65 anys, entre els membres d’associacions, entitats i col·lectius que siguin representatius de les persones grans del propi municipi, s'obre convocatòria pública per a l’elecció dels càrrecs de les persones delegades en representació del municipi de Dosrius del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Maresme. Les persones interessades tindran fins al dia 28 d’octubre de 2022 per formular el seu interès i candidatura a través d’escrit presentat al Registre general de la Corporació. Finalitzat aquest termini es realitzarà una entrevista amb les persones candidates, d’entre les quals es proposarà l’elecció de les dues persones delegades. Amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar fotocòpia del DNI.

Podeu presentar les vostres candidatures a través d'aquest enllaç. 

Podeu consultar els documents en aquests enllaços:​​​


Procés de consulta pública a la ciutadania sobre la redacció  i aprovació d’una Ordenança municipal d’ús del sòl i de l’edificació.

Data d'obertura 23/02/2022; Data de tancament 08/03/2022

L’Ordenança ha de ser una norma bàsicament procedimental que faciliti la tramitació als ajuntaments i a la resta d’operadors, una eina sistemàtica, racional i integradora que permeti localitzar i conèixer, de forma fàcil i ràpida, la regulació tant de la informació urbanística com de la tramitació del procediment segons les particularitats de les tipologies de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies, tenint en compte les novetats introduïdes a la legislació de procediment administratiu comú - estatal i catalana - les quals han suposat canvis rellevants en la regulació del procediment administratiu comú que també incideix en l’àmbit d’aquesta Ordenança. Pot ser una oportunitat per tal de regular aquells aspectes d’edificació, urbanístics i de paisatge urbà que desenvolupin, clarifiquin i ordenin amb detall les característiques d’execució materials en l’ús del sòl i l’edificació, clarificant i facilitant la tramitació dels procediments urbanístics.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del correu electrònic (participacio@dosrius.cat o dosrius@dosrius.cat ) o bé mitjançant la presentació d’escrits al registre general de l’ajuntament o a la seu electrònica a través d'aquest enllaç.

Podeu consultar la documentació informativa en els següents enllaços:


Procés de consulta pública a la ciutadania sobre la redacció  i aprovació d'un Regament de teletreball del personal de l'Ajuntament de Dosrius..

Data d'abertura 14/03/2022; Data de tancament 25/03/2022

El teletreball constitueix una modalitat d’organització del treball en virtut de la qual una part de la dedicació horària assignada a cadascun dels llocs de treball, les funcions dels quals es poden portar a terme a distància fora de les dependències de l’Ajuntament de Dosrius, es desenvolupa de manera no presencial mitjançant l’ús de tecnologies de la informació i comunicació. La regulació del teletreball a l’àmbit de l’Administració Pública va ser establerta pel Reial Decret-llei 29/2020, de 29 de setembre, “de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19”, l’article 1 del qual va introduir un nou article, el 47 bis, en el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.Mitjançant el Reglament de regulació del teletreball dins l’àmbit de l’Ajuntament de Dosrius es pretén configurar el marc normatiu general d’aquesta forma de treball, esbossada ja pel nou article 47.bis del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, per al personal de l’Ajuntament de Dosrius. Aquest marc normatiu ha de servir com a base per a la implementació del teletreball en els diferents departaments de l’Ajuntament, en els termes prevists en la normativa vigent.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del correu electrònic (participacio@dosrius.cat o dosrius@dosrius.cat ) o bé mitjançant la presentació d’escrits al registre general de l’ajuntament o a la seu electrònica a través d'aquest enllaç.

Podeu consultar la documentació informativa en els següents enllaços:


Procés de consulta pública a la ciutadania sobre la redacció  i aprovació de l'establiment del servei i Regament del cementiri municipal de l'Ajuntament de Dosrius..

Data d'abertura 24/03/2022; Data de tancament 06/04/2022

L’oportunitat d’establir i aprovar un Reglament del servei de cementiri municipal respon a la necessitat de donar compliment a la normativa (és un servei municipal obligatori, art. 26.1.a LRBRL), atès que aquest no es troba establert, i també en el fet de realitzar l’activitat normativa municipal des d’un punt de vista proactiu d’un principi de transparència, la regulació de costums o situacions noves no previstes en el Reglament actual i l’afavoriment de la participació dels veïns en l’elaboració de la norma.

L’objectiu és elaborar un marc jurídic regulador en condicions d’igualtat, no discriminació i mateix accés per a tots els ciutadans al dret funerari en relació amb el servei de cementiris. Es pretén reglamentar la gestió actual del cementiri adequant a la normativa actual els aspectes aplicables, regulant els drets i deures tant de la corporació com dels titulars dels drets funeraris i establint unes normes de funcionament i convivència en la utilització del cementiri municipal. Altres objectius que es persegueixen:

 • Adaptar el servei a la normativa vigent.
 • Assolir un nivell de gestió més eficaç i transparent.
 • Definir l’abast del servei de cementiri i delimitar les tasques que corresponen a l’Ajuntament.
 • Dotar l’actuació de l’Ajuntament de seguretat jurídica pel que fa al funcionament d’aquest servei.
 • Facilitar el coneixement dels usuaris dels seus drets i obligacions.
 • Regular situacions i actuacions que no s’adeqüen a la normativa.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del correu electrònic (participacio@dosrius.cat o dosrius@dosrius.cat ) o bé mitjançant la presentació d’escrits al registre general de l’ajuntament o a la seu electrònica a través d'aquest enllaç.

Podeu consultar la documentació informativa en els següents enllaços:


Procés de consulta pública a la ciutadania sobre la redacció i aprovació de l'Ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Dosrius..

Data d'abertura 24/03/2022; Data de tancament 06/04/2022

Es pretén una consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu a la ciutadania, la tramitació del procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans, base necessària per aconseguir un model de governança i relació amb la ciutadania que incorpori com a pilars fonamentals en la seva activitat i funcionament els principis de transparència, participació i col·laboració amb la ciutadania, el que s'anomena "Govern Obert", aprofitant les oportunitats que ofereixen les TIC, amb l'objectiu de millorar la qualitat democràtica i el funcionament dels governs i les administracions públiques.

Els objectius de la norma:

 • Reforçar els drets i facilitar el compliment els deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics de la ciutadania amb l’Ajuntament de Dosrius.
 • Ampliar els principis generals per al desenvolupament de l’administració digital, la transparència i la participació per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de Dosrius.
 • Concretar les obligacions de transparència de les organitzacions del sector públic i el sector privat municipal, així com els drets de la ciutadania en relació amb la participació per mitjans electrònics.
 • Consolidar l'ús dels mitjans electrònics en la tramitació dels procediments administratius davant l’Ajuntament de Dosrius.
 • Fixar les condicions d’ús de la factura electrònica en les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i l'Ajuntament de Dosrius.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del correu electrònic (participacio@dosrius.cat o dosrius@dosrius.cat ) o bé mitjançant la presentació d’escrits al registre general de l’ajuntament o a la seu electrònica a través d'aquest enllaç.

Podeu consultar la documentació informativa en els següents enllaços:


Procés de consulta pública a la ciutadania sobre la redacció i aprovació del Reglament del Registre municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Dosrius..

Data d'abertura 15/02/2022; Data de tancament 28/02/2022

El Registre d’entitats és una figura que apareix al Reglament Orgànic Municipal i al Reglament de Participació ciutadana amb una regulació i referències genèriques. Dotar de substantivitat pròpia mitjançant un Reglament del registre municipal d’entitats pot simplificar i agilitzar la seva contínua adaptació a les realitats canviants, tant normatives com fàctiques.

En el marc d’una correcta política municipal de foment de l’associacionisme participatiu que pretén l’Ajuntament de Dosrius els objectius són: 

 • Reconèixer a les entitats inscrites i garantir-les l’exercici dels drets reconeguts en la normativa vigent.
 • Permetre a l’Ajuntament conèixer en tot moment les dades més importants de la societat civil del municipi, el nombre d’entitats actives existents , els seus objectius, la seva representativitat, el grau d’interès o la utilitat ciutadana de les seves activitats, la seva autonomia funcional i les ajudes que rebin d’altres entitats públiques o privades.
 • Promoure l’associacionisme pel foment o la millora dels interessos específics i generals de la ciutadania i la col·lectivitat.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del correu electrònic (participacio@dosrius.cat o dosrius@dosrius.cat ) o bé mitjançant la presentació d’escrits al registre general de l’ajuntament o a la seu electrònica a través d'aquest enllaç.

Podeu consultar la documentació informativa en els següents enllaços:


Procés de consulta pública a la ciutadania sobre la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Dosrius..

Data d'abertura 02/02/2022; Data de tancament 15/02/2022

L’objectiu de la modificació és contemplar i regular les sessions celebrades de forma telemàtica i introduir la possibilitat d’ús de les videoactes, així com adaptar el funcionament dels òrgan municipals a la normativa actualment vigent, agilitzant i millorant la celebració de les seves sessions, així com actualitzar l’estatut dels càrrecs electes a la normativa vigent.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 • Assegurar el debat ordenat, aclarint les posicions dels diferents grups polítics que componen la corporació i permetent que les sessions plenàries puguin seguir-se adequadament pel públic.
 • Garantir la diligència i bona utilització per part dels membres de la corporació dels documents i dels expedients que obren en la Secretaria Municipal i que serveixen de base per a la seva tasca de càrrec electe, incorporant en els drets i deures dels membres de la Corporació la normativa actualitzada d’ètica i bon govern.
 • Adaptar el funcionament dels òrgans municipals a les noves tecnologies, regular les sessions i assistència dels membres telemàtiques dels òrgans, millorar la transparència dels acords adoptats, regular les videoactes i agilitzar la tramitació administrativa. Així mateix, es vol actualitzar el redactat a la normativa actualment vigent i ajustar el funcionament dels òrgans a la mateixa.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del correu electrònic (participacio@dosrius.cat o dosrius@dosrius.cat ) o bé mitjançant la presentació d’escrits al registre general de l’ajuntament o a la seu electrònica a través d'aquest enllaç.

Podeu consultar la documentació informativa en els següents enllaços:


Procés de consulta pública a la ciutadania sobre la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Dosrius.

Data d'abertura 01/02/2022; Data de tancament 14/02/2022

La Policia Local de Dosrius és un servei de seguretat depenent del municipi, i la seva missió és protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats de totes les persones residents o transeünts que es trobin dins de l’àmbit territorial de la seva competència, garantir i protegir els preceptes de l’ordenament constitucional, de l’Estatut de Catalunya i de les altres lleis vinculants al servei; així també col·laborar amb els altres cossos de seguretat de l’Estat, la Policia Autonòmica de Catalunya i d’altres administracions en la garantia de la seguretat publica, tot dins de les funcions i competències establertes per llei i dins del conveni de col·laboració.

Atesa la complexitat i l’amplitud de funcions que es deriven de la Llei 16/1991 de les policies locals, i de la Llei 4/2003, de 7 d’abril d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, és necessària una eina com el present Reglament intern per poder actuar amb fonaments i criteris homogenis a tots els nivells jeràrquics dins de l’estructura i l’organització dels mitjans humans i materials i dur a terme amb eficàcia totes i cadascuna de les missions que a un servei de policia democràtic se li assignin amb la finalitat última de donar al ciutadà tota l’atenció directa i permanent per assegurar que pugui exercir lliurement els drets i les llibertats que li reconeix la Llei.

Els ciutadans i ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del correu electrònic (participacio@dosrius.cat o dosrius@dosrius.cat ) o bé mitjançant la presentació d’escrits al registre general de l’ajuntament o a la seu electrònica a través d'aquest enllaç.

Podeu consultar la documentació informativa en els següents enllaços:


 

Darrera actualització: 24.02.2023 | 12:45
Darrera actualització: 24.02.2023 | 12:45