Reglament Orgànic Municipal

L'article 4 de la LRBRL reconeix als ajuntaments la potestat reglamentària i d'autoorganització, i dins d'aquesta, el màxim exponent és el Reglament orgànic municipal, en el qual es plasma el major exercici de l'autonomia local, ja que els permet dotar-se d’una organització pròpia dins del marc de la legislació bàsica i de l’autonòmica.

Posició ordenamental del ROM en el sistema de fonts:

  • Se situa per sota de les normes amb rang de llei estatals i autonòmiques i dels reglaments estatals de caràcter bàsic, però la legislació ha de respectar un espai per al ROM.

  • El ROF, llevat dels aspectes que reprodueixin la legislació bàsica estatal, té caràcter supletori respecte del ROM.

Àmbit material del ROM:

  • Organització municipal complementària: determinació i denominació dels òrgans, delimitació de les seves funcions i competències i règim jurídic i de funcionament.

  • L’Estatut del regidor.

  • Constitució, organització i funcionament dels grups polítics municipals.

  • Els òrgans de participació ciutadana.

Darrera actualització: 06.10.2023 | 18:37
Darrera actualització: 06.10.2023 | 18:37