Comissió informativa general

Les comissions informatives són òrgans assessors, integrats exclusivament per membres de la corporació i sense atribucions resolutòries que tenen per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcaldia, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que exerceixin delegacions.

Correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i denominació d'aquestes comissions, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeïr l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes específics.

Tots els grups municipals tenen dret a formar part d'aquestes comissions en proporció a la seva representativitat i estaran integrades per un nombre imparell de membres. L'alcalde/essa és el president/a de totes elles, no obstant la presidència efectiva podrà ser delegada en qualsevol altre membre de la corporació.


La composició de la Comissió Informativa General a Dosrius és la següent:

  • Presidenta: Il·lma. Sra. Sílvia Garrido Galera
  • Portaveu del grup municipal del PSC: Sr. Joan M. Ribes i Artigas
  • Portaveu del grup municipal de'ERC: Sr. Marc Bosch de Doria
  • Portaveu del grup municipal de JxCAT: Sr. Pere Rovira i Martorell
  • Portaveu del grup municipal de PP: Sr. Pedro Martínez Rigote
  • Portaveu del grup municipal de SDP: Sr. Joan Serra Serrapiñana
  • Portaveu del grup municipal de LaPAC: Sra. Judith Coll Garcia

 

Darrera actualització: 03.07.2023 | 12:22
Darrera actualització: 03.07.2023 | 12:22