Junta de Govern Local

Funcions, Extracte dels acords, Periodicitat i Membres

Funcions

Òrgan col·legiat que, sota la presidència de l'alcaldia, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius. Els membres estaran nomenats i separats lliurement per l'alcaldia que en donarà compte al Ple. Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L'assistència a l'alcaldia en l'exercici de les seves atribucions. 
2. Les atribucions que el Ple li delegui. 
3. Les atribucions que l'alcaldia li delegui. 
4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

  • Delegació de funcions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local (veure enllaços i documents) 
  • Delegació de funcions del Ple a la Junta de Govern Local (veure enllaços i documents)

Resum i extracte dels acords de la Junta de Govern Local

Podeu consultar el resum dels acords de la Junta de Govern Local a https://www.seu-e.cat/ca/web/dosrius/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/acords-de-junta-de-govern.

Periodicitat

La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries amb caràcter quinzenal (dues sessions al mes) i tindran lloc preferentment el primer i el tercer dimarts de cada mes a les 09.30 hores, a la sala de Juntes de l’Ajuntament.

L’alcaldia podrà posposar o avançar, un màxim de quinze dies, la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període de vacances o concorrin altres causes que dificultin la seva celebració en el dia previst, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

També podrà suspendre la celebració de les sessions ordinàries corresponents al mes d’agost o en període festiu o vacacional.

Membres

  • Alcaldessa-Presidenta: Sra. Sílvia Garrido i Galera (PSC)
  • Primer tinent d’alcaldia: Sr. Pere Rovira i Martorell (JxCAT)
  • Segon tinent d’alcaldia: Sr. Joan Maria Ribes i Artigas (PSC)
  • Tercer tinent d’alcaldia: Sr. Lluís Farrerons i Peñarroya (JxCAT)
  • Quarta tinenta d’alcaldia: Sra. Antonia Pérez Ramírez (PSC)

Els/Les regidors/res amb delegacions específiques també podran assistir a les sessions de la Junta de Govern Local en qualitat de convidats.

Darrera actualització: 19.10.2023 | 09:46
Darrera actualització: 19.10.2023 | 09:46