Organigrama municipal

El govern municipal de l'Ajuntament de Dosrius s'estructura internament en les tinències d'alcaldia i regidories següents.

Als documents de la barra lateralpodeu consultar l'organigrama en forma d'arbre i  altres informacions sobre l'organització de l'Ajuntament així com el ROM - Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Dosrius).

Tinències d'alcaldia i regidories :

Sra. Sílvia Garrido Galera (alcaldessa)

 • Alcaldia.- Aquesta àrea inclou seguretat ciutadana, igualtat, administració general, recursos humans, participació i l’exercici de les competències de l’alcaldia indelegables o que no siguin objecte de delegació a cap altre àmbit o òrgan.

 • Cultura.- Queden adscrites a aquesta àrea les actuacions relatives a actes culturals, festes majors i d’altres festivitats, així com la gestió del patrimoni cultural.

Sr. Pere Rovira i Martorell (Primer tinent d’alcaldessa)

 • Urbanisme, obres públiques i manteniment.- Aquesta àrea s’ocupa de l’impuls en la tramitació de tot allò relacionat amb l’urbanisme, obres públiques, les autoritzacions d’usos o activitats en el sòl urbanitzable i en el sòl no urbanitzable, així com les gestions relatives a habitatge, habitatge social, habitatge de protecció oficial i demés aspectes relacionats. Queda inclosa en aquesta àrea la gestió de la Brigada Municipal.

Sr. Joan Maria Ribes i Artigs (Segon tinent d’alcaldessa)

 • Serveis generals.- Aquesta àrea s’ocupa de la gestió dels anomenats serveis generals (clavegueram, aigua, enllumenat, brossa, cementiri, correus, mobilitat).

 • Noves tecnologies i transparència.- Inclou els assumptes relatius a noves tecnologies, transparència i administració oberta.

Sr. Lluís Farrerons i Peñarroya (Tercer tinent d’alcaldessa)

 • Hisenda.- Aquesta àrea s’ocupa de la gestió econòmica i pressupostària municipal en tots els seus aspectes.

 • Promoció econòmica i turisme.- Aquesta àrea fa referència a ocupació, comerç, indústria, activitats i llicències ambientals d’activitats, consum, fires i mercats, turisme i pagesia.

 • Comunicació.- Aquesta s'encarrega de la gestió de la comunicació corporativa i institucional de la Corporació. El servei de comunicació duu a terme la difusió i promoció dels diversos serveis municipals, així com de les informacions i notícies d'interès

 • Seguretat ciutadana i recursos humans.- Delegació general d'atribucions per a la gestió dels assumptes de les assenyalades àrees d'actuació, només als efectes d’intermediari i sense facultats de resoldre definitivament expedients, o dictar actes administratius que afectin tercers persones, contraure obligacions en nom de la corporació o autoritzar despeses, en aquelles qüestions que són competències indelegables de l’alcaldia.

Sra. Antonia Pérez Ramírez (Quarta tinenta d’alcaldessa)

 • Serveis socials i Gent gran.- Aquesta àrea s’ocupa de les funcions pròpies de serveis socials en les vessants d’infantesa, gent gran, pobresa, exclusió social i cohesió social.

 • Sanitat i salut pública.

Sr. Jorge Fernández Carrasco (Regidor)

 • Joventut i esports.- Aquesta àrea s’encarrega de la gestió dels assumptes relacionats amb la infantesa i joventut, de tota aquella activitat relativa a l’activitat física en general.

Sra. Maria Isabel Forné Gil (Regidora)

 • Medi ambient.- Correspon a aquesta àrea les tasques de medi ambient, estat de conservació dels solars i parcel·les, prevenció d’incendis, control de crema, energies renovables, àrees forestals i tot allò relatiu al medi natural.

 • Educació.- Aquesta àrea inclou els assumptes relacionats amb els diferents centres d’ensenyament en totes les seves etapes, infantesa i joventut.

Darrera actualització: 22.02.2023 | 12:50
Darrera actualització: 22.02.2023 | 12:50