S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer a persones joves fins a 36 anys

Dimecres, 28 de setembre de 2022 a les 12:00

El termini per demanar ajuts per al pagament del lloguer a joves fins a 36 anys s’inicia el 28 de setembre a les 09 h i acaba el 7 d’octubre a les 15 h. El tràmit es pot formalitzar telemàticament aquí.

L’Ajuntament de Dosrius informa que s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves per a l’any 2022.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud, tinguin fins a 36 anys, i que, a més de complir els requisits que s’estableixen, siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d’octubre de 2022 a les 15 hores.

L’import màxim de lloguer o preu de cessió mensual per a l’habitatge o habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.
 • Demarcació de Lleida: 600 euros
 • Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 • Les Terres de l’Ebre, 600 euros

En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Tarragona: 300 euros.
 • Demarcació de Lleida: 300 euros.
 • Les Terres de l’Ebre: 300 euros

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya. Excepte en l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que és de 1.100 euros.

Els requisits dels sol·licitants són:

 • Tenir la residencia legal a Catalunya  i una edat de 36 anys o menys.
 • Font regular d’ingressos amb rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC).
 • Ser arrendatari o cessionari qualitat de cessionari de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC.
 • La renda mensual de lloguer o preu de cessió s’ajusti als imports que es fixin en la convocatòria.
 • Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en entitat financera.
 • Fer el pagament de la renda mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003.
 • Complir amb les obligacions tributàries.

La sol·licitud es presenta mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

Consulteu la documentació, requisits i altres informacions del tràmit al web d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 28.09.2022 | 12:56