Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

S’haurà de sol·licitar preceptivament en els supòsits legalment previstos i que es concreten en l’ Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i salut pública i en l’Ordenança municipal d’espectacles públics i activitats recreatives.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • 3. Memòria descriptiva de l’activitat projectada que expliqui la seva naturalesa i les seves característiques principals, amb determinació de les necessitats d’ús i aprofitaments del sòl i del subsòl, així com dels requeriments de l’activitat


  • 4. En els casos d’activitats subjectes a la legislació d’accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d’accidents greus, de conformitat amb


  • 5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.


  • 1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.


  • 2. Plànol de l'emplaçament de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals.

Darrera actualització: 09.08.2023 | 13:30