Operacions jurídiques que incrementen núm. d'habitatges, establiments o elements privatius sense constituir o modificar règim de propietat horitzontal

És la comunicació prèvia que s'ha de presentar a l'Ajuntament per poder procedir a la  formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior (art. 187 bis del TRLUC), amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187.ter del TRLUC.

Excepcions

No estan subjectes a comunicació prèvia sinó al règim de llicència urbanística els actes següents (art. 187.2 TRLUC): 

 1. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 2. Els usos i les obres provisionals.
 3. Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat. 

No estan subjectes a llicència urbanística o comunicació prèvia els actes següents (article 187.ter TRLUC): 

 1. Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
 2. Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
 3. Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
 4. En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
  • Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.
  • Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en matèria de medi ambient.

Documentació a presentar

Full de sol·licitud de la comunicació.

Documentació a adjuntar amb el full de sol·licitud:

 • Fotocòpia DNI/CIF/NIF de la persona titular / representant
 • Document acreditatiu de la representació de la persona sol·licitant (si escau)
 • Fotocòpia escriptura de constitució de la societat (si és una persona jurídica)
 • Liquidació de la taxa per comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme
 • Memòria justificativa subscrita per tècnic competent de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables.
 • Declaració responsable o certificació de tècnic competent acreditant que l'actuació és apte i conforme amb el planejament i normativa vigent.
 • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.
 • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
 • Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. 

Cost del servei

Consultar Ordenances Fiscals vigents: https://www.seu.cat/dosrius/index

Amb caràcter general:

 • Taxa per comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme: 1,40% sobre el valor del terreny i les construccions afectades, aplicant sobre la quota obtinguda una reducció del 20%. 

Informació sobre el règim i els efectes de la presentació de la comunicació prèvia a l’Ajuntament

Primer.- De conformitat amb el que disposa l’article 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), SI EN EL TERMINI D'UN MES a comptar de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable i el planejament urbanístic, i que no comporti ocupació de via pública o signifiqui adquirir facultats sobre el domini públic, sota l’exclusiva responsabilitat de qui presenta la comunicació i/o dels tècnics que hagin participat en la mateixa, salvat el dret de propietat, sense perjudici de tercers ni de les competències d’altres organismes, i sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que l’Ajuntament té atribuïdes en l’àmbit de la protecció de la legalitat urbanística, tal i com contempla la normativa urbanística vigent. 

Durant l’esmentat termini l’administració ha de requerir, si s’escau, el titular de les obres, construccions i/o instal·lacions als efectes següents: 

a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada, o

b) Perquè l’adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l’execució de les obres o l’exercici de l’activitat fins que hagi obtingut la llicència preceptiva, l’atorgament de la qual s’ha de subjectar al procediment que estableixen els articles 75 i següents del ROAS. 

En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l’interessat suspèn el còmput del termini assenyalat a l’apartat primer. 

Segon.- Malgrat l’anterior, la inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que incorporeu o acompanyeu a la comunicació determinarà que la mateixa no sigui jurídicament eficaç i, conseqüentment, la impossibilitat que exerciteu el dret declarat des del moment en que es tingui constància d’aquestes circumstancies. Tot això sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pugueu incórrer. 

Tercer. El reconeixement administratiu del dret a executar les obres, construccions i/o instal·lacions es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes. 

Quart. La comunicació formulada no implica el reconeixement de cap dret ni faculta per a l’exercici de cap activitat econòmica a les obres objecte de la comunicació, per a la qual cosa caldrà que s’hagi obtingut abans la llicencia municipal d’activitat o be que s’hagi formulat la comunicació prèvia corresponent, segons el regim jurídic que resulti d’aplicació a les activitats que s’hi vulguin instal·lar. 

Normativa (relació no exhaustiva)

 • Normativa urbanística i ordenances municipals i fiscals de l’ajuntament de Dosrius:

http://www.diba.cat/cido/cido_r_ajuntamentsn.asp?Ine=08075

 • Mapa urbanístic de Dosrius, amb qualificacions i classificació del sòl: http://urbanet-dosrius.absis.es/Absatlas/absmapaciudad/
 • Planejament urbanístic del municipi de Dosrius: http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08075&fromPage=load
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
 • Qualsevol altra normativa vigent que sigui d'aplicació 

Us recordem que al Portal Jurídic de Catalunya http://portaljuridic.gencat.cat/ impulsat per la Generalitat de Catalunya es poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets (llevat dels relatius a càrrecs i personal) i les ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des de 1977. Els textos consolidats del Portal Jurídic de Catalunya no tenen caràcter oficial. Vegeu Consideracions legals sobre els textos consolidats

Pel que fa a l’actualització del contingut, els documents amb rang de llei i les normes reglamentàries publicades a la secció I “Disposicions” del DOGC es carregaran cada dia. La informació de les afectacions i la consegüent consolidació de textos es publicarà en una setmana. 

La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals consolidades en català, elaborades pel servei LexCat del Departament de Justícia, i una selecció de normativa europea que, en una primera fase, es limita a textos de tractats constitutius de la Unió Europea. 

Quan es dóna resposta:

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable i el planejament urbanístic, i que no comporti ni ocupació de via pública ni adquirir facultats sobre el domini públic, sota l’exclusiva responsabilitat de qui presenta la comunicació i/o dels tècnics que hagin participat en la mateixa, salvat el dret de propietat, sense perjudici de tercers ni de les competències d’altres organismes, i sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que l’Ajuntament té atribuïdes en l’àmbit de la protecció de la legalitat urbanística, tal i com contempla la normativa urbanística vigent.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
- Representant: Es pot actuar a través de representant degudament acreditat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Dosrius, en horari d’atenció al públic.

Darrera actualització: 10.08.2023 | 09:56