Comunicació de finalització d'obres i primera utilització i ocupació d'edificis i construccions

És la comunicació prèvia que s'ha de presentar a l'Ajuntament per poder utilitzar i ocupar els edificis i les construccions de nova planta, els que s’han vist ampliats i els sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació.

Primera utilització i ocupació d'edificis i construccions subjectes a comunicació prèvia (art. 187bis del TRLUC):

Estan subjectes a comunicació prèvia, amb les excepcions que estableixen els articles 187.2 i 187.ter del TRLUC, les actuacions següents: 

 • La primera utilització i ocupació dels edificis i les construccions de nova planta, la de les ampliacions dels existents i dels sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació. 

Documentació a presentar

Full de sol·licitud.

Full de sol·licitud en cas d'obres que no suposen sol·licitud de primera ocupació o que no requereixen direcció facultativa.

Documentació a adjuntar amb el full de sol·licitud:

 Fotocòpia DNI/CIF/NIF de la persona titular / representant

 Document acreditatiu de la representació de la persona sol·licitant (si escau)

 Fotocòpia escriptura de constitució de la societat (si escau)

 Liquidació de la taxa per comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme (ordenança fiscal núm. 9).

 Justificant de l’alta cadastral (model 902) de la nova construcció als efectes de l’IBI.

 Certificat original final d’obres, subscrit pel director facultatiu, visat pel col·legi professional corresponent, que acrediti la data del finiment de les obres, que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.

 Si són obres per les quals no era necessària direcció facultativa declaració responsable de la data de finalització de les obres, subscrita per la persona responsable de les obres, acreditant la data del finiment de les obres, que s’han efectuat d’acord amb la documentació aportada o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.

 Certificat original de recepció de residus, lliurat pel gestor autoritzat.

 Certificat original acreditatiu, pels casos que s’escaigui, del compliment de la normativa vigent en matèria d’infraestructures comunes de telecomunicacions, emesos per la Direcció General de Telecomunicacions, si aquest no ha estat tramès pel propi organisme via EACAT. 

Per la declaració del cost real i efectiu de l’obra ja acabada:

  Fotocòpia de l’assegurança desenal

  Fotocòpia de l’Escriptura de declaració d’obra nova

  Fotocòpia del Model 600 (Impost transmissions patrimonials i actes jurídics documentats)  

En el cas que també sol·liciti la devolució dels avals dipositat:

 Justificant (imprès groc) del dipòsit efectuat

 Número de compte corrent (del titular de la llicència) per a efectuar l’ingrés de la fiança 

Cost del servei

Consultar Ordenances Fiscals vigents.

 • Taxa per comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme (amb caràcter general, 100,00 € quan es tracti d’habitatges i 122,00 € quan es tracti de locals comercials o industrials, aplicant sobre la quota obtinguda una reducció del 20%, atès que la intervenció es realitza mitjançant comprovació de la comunicació prèvia. 

Informació sobre el règim i els efectes de la presentació de la comunicació prèvia a l’Ajuntament

Primer.- De conformitat amb el que disposa l’article 97 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), SI EN EL TERMINI D'UN MES a comptar de la presentació de la comunicació, l’Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable i el planejament urbanístic, i que no comporti ocupació de via pública o signifiqui adquirir facultats sobre el domini públic, sota l’exclusiva responsabilitat de qui presenta la comunicació i/o dels tècnics que hagin participat en la mateixa, salvat el dret de propietat, sense perjudici de tercers ni de les competències d’altres organismes, i sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que l’Ajuntament té atribuïdes en l’àmbit de la protecció de la legalitat urbanística, tal i com contempla la normativa urbanística vigent. 

Durant l’esmentat termini l’administració ha de requerir, si s’escau, el titular de les obres, construccions i/o instal·lacions als efectes següents: 

a) Perquè esmeni les deficiències observades en la documentació presentada, o

b) Perquè l’adapti a la normativa que sigui aplicable, impedint l’execució de les obres o l’exercici de l’activitat fins que hagi obtingut la llicència preceptiva, l’atorgament de la qual s’ha de subjectar al procediment que estableixen els articles 75 i següents del ROAS. 

En els supòsits anteriors, la notificació del requeriment a l’interessat suspèn el còmput del termini assenyalat a l’apartat primer. 

Segon.- Malgrat l’anterior, la inexactitud, falsedat u omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que incorporeu o acompanyeu a la comunicació determinarà que la mateixa no sigui jurídicament eficaç i, conseqüentment, la impossibilitat que exerciteu el dret declarat des del moment en que es tingui constància d’aquestes circumstancies. Tot això sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pugueu incórrer. 

Tercer. El reconeixement administratiu del dret a utilitzar i ocupar les edificacions i construccions es produeix salvat el dret de propietat, sens perjudici del de tercers ni de les competències d’altres organismes. 

Quart. La comunicació formulada no implica el reconeixement de cap dret ni faculta per a l’exercici de cap activitat econòmica a les obres objecte de la comunicació, per a la qual cosa caldrà que s’hagi obtingut abans la llicencia municipal d’activitat o be que s’hagi formulat la comunicació prèvia corresponent, segons el regim jurídic que resulti d’aplicació a les activitats que s’hi vulguin instal·lar. 

Normativa (relació no exhaustiva)

 • Normativa urbanística i ordenances municipals i fiscals de l’ajuntament de Dosrius
 • Mapa urbanístic de Dosrius, amb qualificacions i classificació del sòl: http://urbanet-dosrius.absis.es/Absatlas/absmapaciudad/
 • Planejament urbanístic del municipi de Dosrius: http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&municipiSel=08075&fromPage=load
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
 • Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació
 • Qualsevol altra normativa vigent que sigui d'aplicació 

Us recordem que al Portal Jurídic de Catalunya http://portaljuridic.gencat.cat/ impulsat per la Generalitat de Catalunya es poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets (llevat dels relatius a càrrecs i personal) i les ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des de 1977. Els textos consolidats del Portal Jurídic de Catalunya no tenen caràcter oficial. Vegeu Consideracions legals sobre els textos consolidats

Pel que fa a l’actualització del contingut, els documents amb rang de llei i les normes reglamentàries publicades a la secció I “Disposicions” del DOGC es carregaran cada dia. La informació de les afectacions i la consegüent consolidació de textos es publicarà en una setmana. 

La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals consolidades en català, elaborades pel servei LexCat del Departament de Justícia, i una selecció de normativa europea que, en una primera fase, es limita a textos de tractats constitutius de la Unió Europea. 

NOTA: La primera utilització i ocupació parcial dels edificis està subjecte a llicència urbanística i no a comunicació prèvia (art. 187.d TRLUC) 

Excepcions

No estan subjectes a comunicació prèvia sinó al règim de llicència urbanística els actes següents (art. 187.2 TRLUC): 

 1. La intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 2. Els usos i les obres provisionals.
 3. Els actes relacionats a l’article 187 bis, excepte els de la lletra g, que es duguin a terme en so¿l no urbanitzable i urbanitzable no delimitat. 
 4. No estan subjectes a llicència urbanística o comunicació prèvia els actes següents  (article 187.ter TRLUC): 
  • Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització.
  • Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació.
  • Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit.
  • En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat:
   • Primer. Els moviments de terra, l’explanacio¿ de terrenys, l’obertura, la pavimentacio¿ i la modificacio¿ de camins rurals i la tala de masses arbo¿ries o de vegetacio¿ arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenacio¿ forestal o sota la intervencio¿ de l’administracio¿ forestal i de l’administracio¿ competent en mate¿ria de medi ambient.
   • Segon. La tala de masses arbo¿ries o de vegetacio¿ arbustiva que s’executi sota la intervencio¿ d’una administracio¿ competent en mate¿ria de proteccio¿ del domini pu¿blic i de l’administracio¿ competent en mate¿ria de medi ambient.

Quan es dóna resposta:

Si en el termini d'un mes a comptar de la presentació de la comunicació i la documentació a adjuntar, l'administració no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable, sota la vostra exclusiva responsabilitat i/o la dels tècnics que han lliurat les certificacions favorables, salvat el dret de propietat, sense perjudici de tercers ni de les competències d’altres organismes, i sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que l’Ajuntament té atribuïdes en l’àmbit de la protecció de la legalitat urbanística, tal i com contempla la normativa urbanística vigent.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
- Representant: Es pot actuar a través de representant degudament acreditat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les oficines de l’Ajuntament de Dosrius, en horari d’atenció al públic.

Darrera actualització: 10.08.2023 | 09:47