Certificat de convivència actual i històric

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment la convivència d'una persona en un domicili (ja sigui actual o històric,) o de diverses persones que conviuen en un mateix habitatge.

En tractar-se d'un certificat, ha d'anar signat pel secretari/a i amb el vistiplau de l'alcalde/ssa. 

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal vigent.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interés legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Cal aportar:

 • 1.El document a aportar en tots els casos és:

  -Document identificatiu de la persona interessada (Pot ser el DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir).

 • 2. En el cas de menors de 14 anys sense DNI

  És necessari presentar el llibre de familia.

 • 3. En el cas de demanar el certificat en nom d'una o varies persones diferents

  -És necessari adjuntar una fotocòpia del DNI de la persona que sol·licita el tràmit així com de totes les persones en nom de qui es fa el tràmit.

  -És necessari omplir l'Autorització de cessió de dades.

 • 4. En cas de persones de baixa o difuntes

  Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Darrera actualització: 19.05.2021 | 18:49