Certificat d'antiguitat i legalitat

Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que justifica l'antiguitat i legalitat d'un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l'obra.

En tots els casos:

 • Fotocòpia DNI/CIF/NIF de la persona titular / representant
 • Document acreditatiu de la representació de la persona sol·licitant (si escau)
 • Fotografies de la finca o entitat
 • Taxa per expedició de certificat urbanístic segons ordenança fiscal vigent

Si existeix llicència d’obres:

 • Llicència de 1a ocupació i/o certificat de final d’obra

Si NO existeix llicència d’obres:

 • Certificat d’habitabilitat signat per tècnic competent.
 • Qualsevol documentació acreditativa de l’antiguitat, com per exemple, d’acord amb els documents que especifica l’Agència d’Habitatge de Catalunya, i que poden ser:
  • Primera inscripció registral de declaració d ’obra nova
  • Escriptura pública on consti l’ús d’habitatge
  • Acceptació d’herència
  • Certificat municipal acreditatiu de l’antiguitat com a l'ús d ’habitatge
  • Llicència d’obres o plànols de llicència d’obres
  • Plànols visats del projecte d’execució
  • Certificat final d’obra visat
  • Certificat de cadastre que justifiqui l’any des del que consta amb l’ús d’habitatge
  • Fotografia aèria de l’institut cartogràfic de l’any de construcció i fotografia aèria actual (per comprovar que és la mateixa construcció). Vàlid només per unifamiliars.
  • Full de cadastre OVC només per unifamiliars
  • Altres documents expedits davant de fedatari públic

 

Quin cost té:

Segons ordenança municipal.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari de l'immoble o el seu representant.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Darrera actualització: 10.08.2023 | 09:42