Canvi de domicili dins el mateix municipi

Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Quin cost té:

Gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada al municipi. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Qualsevol persona major d'edat que actuï, degudament autoritzada, en representació d'un habitant del municipi.

Cal aportar:

 • 1. Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

  -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  -Menors de 14 anys: el llibre de família o certificat de naixement, DNI o passaport.
  -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  -Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

 • Documentació per a persones autoritzades i unitats familiars:

  -Autorització original expressa per a la delegació de tràmit, degudament signada. En cas d'unitats familiars (parella i fills en comú) aquesta autorització també és obligatòria per a tots els majors d’edat.
  -Original del Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
  -Original del Document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 • Documentació per a persones representants:

  -Document judicial original de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
  -Original del document d'identificació personal de la persona autoritzada.
  -Original del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

 • Documentació de representació de les persones menors d'edat, segons sigui el cas:

  Sempre cal presentar la Declaració conjunta de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada de dels documents d'identitat originals d’ambdós i on consten les seves signatures quan els menors s’empadronin amb un sol d’ells o amb tercers sense cap d’ells.

 • En cas de separació o divorci:

  -En cas de no existir resolució judicial, cal la presentació de la Declaració conjunta de menors, amb signatura original d’ambdós progenitors, assegurant que estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents originals d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures.
  -Si la sentència és en condició de guàrdia i custòdia compartida, el document original i la Declaració conjunta de menors amb signatura original d’ambdós progenitors, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents originals d'identitat d’ambdós i on consten les seves signatures o en cas de resolució judicial que determina de manera expressa on ha d’estar empadronat el menor cal la presentació de la Declaració responsable de menors signada per la persona peticionària.
  -En cas de sentència de separació o divorci on consta l'anotació de la guàrdia i custòdia a nom de la persona peticionària, el document original i la Declaració Responsable de menors corresponent signada per la persona peticionària, amb els documents originals d’identificació personal de la persona peticionària i de la persona menor d’edat.

 • Altres situacions:

  Original de la Documentació judicial de la tutela de menors.

 • 2. El document adjunt del Full Padronal • 3. Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:
 • Domicili de propietat:

  -Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas que hagi usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada i el seu document d'identificació original.
  -Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària actual.
  -Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
  -Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

 • Domicili de lloguer:

  • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de 6 mesos. Si és de vigència inicial inferior a 6 mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d’aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita).
  • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.
  En els casos de:
  • Contracte de lloguer no vigent, però prorrogable (la clàusula de pròrroga haurà de constar de manera explícita) (*)
  • Contracte indefinit, sempre que hagin transcorregut 4 anys o més des de l’entrada en vigor del contracte (*)
  • Contracte indefinit amb document de subrogació per termini igualment indefinit, sempre que hagin transcorregut 4 anys o més des de l’entrada en vigor de la subrogació (*)
  (*) Caldrà aportar qualsevol dels documents que es relacionen a continuació, juntament amb el propi contracte de lloguer:
  -Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.
  -Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater, en els darrers tres mesos, on ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s’accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.
  -Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

 • Altres situacions:

  En cas de separació o divorci, sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment per a l'acreditació del domicili.
  En cas que la persona sol·licitant es vulgui inscriure en un domicili col·lectiu com ara un hotel o una residència és necessària l'Autorització d'empadronament de domicili col·lectiu del responsable de l'entitat amb la signatura original i segellada, amb nom, l'adreça i el NIF de l'entitat.
  Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d’una persona major d’edat, acompanyada del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:
  • El propietari de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
  • El llogater de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
  • Persona empadronada que autoritzi la parella i/o els fills -acreditant la relació documentalment amb llibre de família, certificat de matrimoni o certificat o escriptura de parella estable- (No cal acreditar documentalment la titularitat de l’habitatge).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Darrera actualització: 10.08.2023 | 09:34