Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Requisits previs

Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Quin cost té:

Segons ordenança fiscal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • 1. Sol•licitud d’acord amb el model normalitzat.

  • 2. Portada de la documentació tècnica
  • 3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper
  • 4. Projecte tècnic descriptiu i justificatiu del compliment de la reglamentació tècnica aplicable en matèria d’incendis
  • 5. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals.

Darrera actualització: 10.08.2023 | 09:10