Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol dur a terme l’espectacle públic o activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. En aquest darrer cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • 4. Còpia de l’autorització -o de la sol·licitud si encara no s’ha resolt-, per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.
 • 1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

 • 2. Una memòria amb el contingut mínim següent:

  a) Identificació del tipus d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.

  b) Data o dates i horari previst per a la realització.

  c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.

  d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls oferiran.

  e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.

  f) Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, i document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.

 • 3. En prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer. http:\\www20.gencat.cat/portal/site/interior

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les dependències de l'Ajuntament

Darrera actualització: 09.08.2023 | 13:57