Comunicació prèvia municipal d'establiments no permanents desmuntables

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Es podrà fer a través de representant legal, amb declaració de la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

  • 1.Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.
  • 2. Declaració responsable del fet que l’establiment o l’activitat compleix els requisits establerts per l’Ordenança i la normativa vigent d’aplicació.
  • 3. Autorització per a l’ocupació del domini públic on es volen ubicar les instal·lacions no permanents desmuntables.
  • 4. Declaració responsable de la persona titular de la disponibilitat de la finca, si és el cas.
  • 5. Informe i certificació de la Generalitat en matèria d’incendis, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
  • 6. Autorització d'abocament a la llera pública o al mar, si és el cas.
  • 7. Declaració responsable de la contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (arti

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les dependències municipals

Darrera actualització: 09.08.2023 | 13:53