Comunicació prèvia d'obertura

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació , (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

En el cas que de presentar la modalitat de “canvi de titularitat” no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada.

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • 1. Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.

 • 2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
 • 3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat, d’acord amb el projecte presentat.
 • 4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
 • 5. Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
 • 6. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • 7. Acta de comprovació favorable en matèria d’incendis en cas que l’activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ e

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les dependències municipals.

Darrera actualització: 20.10.2022 | 17:33