Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i-o un espectacle o activitat recreativa

Quin cost té:

Segons ordenances fiscals

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • 1. Document de comunicació prèvia d’aquesta modificació no substancial d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
  • Que es disposa de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que cobreixen la responsabilitat d’acord amb les característiques de l’establiment o de l’activitat modificada, amb els imports especificats en el Decret 112/2010, de 31 d’agost acompanyada de còpia del rebut vigent.

 • 2. Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambi
 • 3. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
 • 4. Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
 • 5. En matèria de seguretat:

  - Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
  - Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipals si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex II d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

 • 6. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les dependències de l'Ajuntament.

Darrera actualització: 22.06.2021 | 12:22