Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Quin cost té:

La taxa que estableixi l'ordenança fiscal.

Quan es dóna resposta:

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa), moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de la taxa corresponent. La presentació de la comunicació faculta l'Administració per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.

Cal aportar:

  • 1. Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat d'acord amb el model normalitzat.
  • 2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

    En cas de tractar-se d'un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir : a) plànol de situació; b) plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercials i c) plànol en què consti la dotació de places d'aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent.

  • 3. Omplir el formulari en cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2.
  • 4. Certificat del tècnic competent, que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 09.08.2023 | 13:35