Tractament de residus

Servei que s'encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals

Línies de servei:

  • Reducció del residu
  • Reutilització
  • Reciclatge
  • Valorització energètica

La gestió del tractament dels residus es fa a través del consorci de residus del maresme i la planta de valorització situada a Mataró

Persones destinatàries:

Tota la ciutadania


Cost del servei:

Inclòs a la taxa de residus aprovada l'ordenança fiscal anualment


Equip tècnic:

Tècnica de medi natuaral de l'ajuntament de Dosirus


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Serveis generals