Escola Bressol

Servei que s'encarrega d'impartir el primer cicle d'educació infantil i aporta elements d'aprenentatge per al desenvolupament personal dels infants d'entre 0 a 3 anys.

L’objectiu principal de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

S'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

Línies de servei:

  • Servei educatiu
  • Servei d'alimentació
  • Servei d'acollida

Cost per l'usuari:

Segons taxa aprovada per l'ajuntament de Dosrius


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Eduació