Ensenyament infantil i primària

Servei que s'encarrega d’impartir el 2n cicle d'educació infantil i educació primària.

El segon cicle, s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

L'educació primària és l'etapa educativa que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

La finalitat de l'educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d'aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. S'ha de promoure, de manera transversal, l'adquisició d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s'ha de fomentar la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre, i s'ha de desenvolupar la capacitat de l'esforç i la cultura del treball.

Els continguts de les àrees com a element fonamental per a l'assoliment de les competències s'organitzen amb un enfocament integral, multifuncional i transferible de coneixements, destreses i actituds que tots els individus necessiten per al seu desenvolupament personal i social. Aquests continguts degudament combinats i contextualitzats permeten assolir, en acabar l'ensenyament obligatori, les competències bàsiques, la base per continuar l'aprenentatge al llarg de la vida i per poder desenvolupar projectes individuals i col·lectius. 

Línies de servei:

  • Servei d'ensenyament
  • Servei de tutoria
  • Servei de menjador

Persones destinatàries:

Tots els infants de 3 a 12 anys


Cost per l'usuari:

Servei gratuït


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Educació


Unitats implicades:

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya