ARXIU MUNICIPAL DE DOSRIUS

Què és l'Arxiu Municipal de Dosrius

L'Arxiu Municipal de Dosrius és un servei municipal encarregat d'aplegar, organitzar, conservar i difondre tota la documentació generada per l'Ajuntament de Dosrius i, alhora, gestionar i conservar la documentació històrica.

Acrònim: AMD.

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 amb cita prèvia.

Dades de contacte

Persona de contacte: Meritxell Dominich Lorenzo
Adreça electrònica: arxiu@dosrius.cat
Pàgina web: www.dosrius.cat

Està obert a la recollida dels fons documentals, d'interès històric o cultural, provinents de persones, famílies, entitats, associacions, empreses, comerços, amb l'objectiu de contribuir a conservar i difondre el patrimoni documental del poble. D'aquesta manera, l'arxiu esdevé el gresol de la memòria col.lectiva dels seus veïns i veïnes i reflecteix els canvis i les transformacions que s'hagin viscut al llarg de la seva història. Conserva la documentació històrica, essent un punt de referència per al coneixement de la història del municipi de Dosrius, oferint als veïns/es, als estudiosos i al públic en general un servei cultural per a la recerca i la difusió històriques, però també custodia la documentació administrativa, essent, per tant, una eina imprescindible i eficaç per al bon funcionament de l'administració municipalCarpetes de l'arxiu municipal.

Neix l'any 1991, quan l'Ajuntament de Dosrius, per acord de Ple de data 23.05.1991, crea l'Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) Municipal, amb seu a l'edifici de l'Ajuntament Vell, situat a la Plaça de l'església, amb la finalitat que sigui ordenada i classificada tota la documentació municipal que estava dipositada en aquest edifici. De manera desinteressada i a hores lliures, dues historiadores de Dosrius, Neus Alsina i M. Àngels Jubany, comencen a classificar la documentació.

Atesa la importància que tenen els arxius per a la gestió administrativa de les corporacions locals, la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 19 d'abril de 2001, acorda sol.licitar al Diputat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, que l'Ajuntament de Dosrius sigui acollit dins el Pla d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural, per tal que ens doni suport directe en l'organització i posada en marxa del Servei d'Arxiu del municipi. El dia 19 de juliol de 2001, aprova el conveni de col.laboració entre l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Dosrius, per a la classificació i ordenació de l'arxiu municipal de Dosrius. Durant l'any 2003, una tècnica arxivera, ajudada per personal de l'Ajuntament de Dosrius, s'encarrega d'ordenar, classificar i informatitzar tota la documentació municipal, tant la històrica com l'administrativa.

Té la seu a l'edifici de l'Ajuntament però el seu fons està repartit en dues ubicacions diferents. Disposa, per tant, de dos espais de dipòsit i un únic espai de treball i de consulta, que és el que està situat a l'Ajuntament.

Què es fa a l'arxiu municipal
 1. Rep la documentació que genera cadascun dels departaments de l'Ajuntament de Dosrius.
 2. Assessora els diferents departaments municipals per al tractament de la seva documentació.
 3. Descriu els documents per tal de fer-los accessibles.
 4. Conserva els documents en dipòsits adequats, utilitzant els recipients i materials que garenteixen millor la seva conservació.
 5. Contribueix al funcionament de l'administració municipal posant els documents a disposició dels departaments de l'Ajuntament, quan aquests els necessiten per a la gestió dels assumptes.
 6. Participa en les iniciatives culturals que contribueixen a la difusió del patrimoni documental municipal.
 7. Posa la documentació a disposició dels ciutadans, per tal que puguin consultar-la i exercir els seus drets.
 8. Posa la documentació a disposició dels investigadors i de totes les persones que tenen interès en saber sobre la nostra història.
 9. Assessora els usuaris sobre les característiques i la informació que contenen els documents.
 10. És membre de les comissions de Toponímia i Nomenclatura de Dosrius.
 11. És membre del Consell Municipal de Cultura del municipi de Dosrius.