Execució pressupostària trimestral

L'estat d'execució trimestral del pressupost municipal de l'Ajuntament de Dosrius el podeu trobar al portal de transparència de l'ens i als documents adjunts a la barra lateral d'aquesta pàgina.

L’article 11 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG) estableix que la informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública en aplicació del principi de transparència ha d’incloure el pressupost, amb la descripció de les partides pressupostàries anuals i les dades de llur execució -de manera que se'n pugui conèixer el grau d'execució amb caràcter trimestral.

Els municipis amb més de 5.000 habitants han d’enviar aquesta informació (execució trimestral) a l’Estat en virtut del que disposa l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 de octubre 2012, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, modificada per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre.

En aquest sentit, l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre estableix en els articles 15 i següents les obligacions de subministrament d’informació en l’àmbit de les corporacions locals i concreta la informació que s’ha de trametre amb caràcter anual dividida per períodes.

Pel que fa a les obligacions trimestrals, aquesta Ordre preveu que, abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de remetre, entre d’altra d’informació, un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels ingressos i despeses del pressupost i dels seus estats complementaris, amb indicació dels drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les previsions.

Segons l’Ordre esmentada, el Ministeri publica periòdicament, a través de la central d’informació econòmica-financera de les Administracions Públiques, informació sobre les corporacions locals, entre la que hi figura la informació trimestral resumida de l’execució acumulada a final de cada trimestre dels pressupostos de les Corporacions Locals i dels ingressos i despeses per a les entitats subjectes al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, en el segon mes des de la finalització del termini per a la remissió de la informació trimestral.

Els ens locals obligats a enviar al Ministeri la informació sobre l’execució trimestral del pressupost, per tal que figuri en la central d’informació econòmica financera de les administracions públiques, poden extreure la informació per publicar-la de la informació tramesa a l’Estat. 

Darrera actualització: 13.02.2024 | 13:52
Darrera actualització: 13.02.2024 | 13:52