Compliment objectius d'estabilitat pressupostària

D’acord amb l’article 3 de la llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF en endavant), “l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’ha de fer en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa europea”.

L’article 6 de la LOEPSF exigeix que “el pressupost i la liquidació, han de contenir informació suficient i adequada que permeti verificar la seva situació financera, el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i l’observança dels requeriments acordats en la normativa europea en aquesta matèria”. Per tant, aquesta informació no és solament per l’acte d’aprovació, sinó que forma part del mateix expedient de liquidació.

Els controls a validar, atenent al que determina l’article 21 són l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic i la regla de despesa.


A data 01/03/2024 no s'ha tancat el pressupost anual 2023 i per aquest motiu encara no s'ha expedit l'informe d'intervenció referent al compliment d'objectius d'estabilitat pressupostària de l'exercici 2023. 

L'informe d'intervenció del compliment dels objectius d'estabilitat de l'any anterior al curs es realitza un cop liquidat el pressupost anterior (primer semestre de l'any en curs)

Darrera actualització: 01.03.2024 | 17:02
Darrera actualització: 01.03.2024 | 17:02