Donar-se d'alta als diversos certificats digitals / Darse de alta en los diversos certificados digitales
Tràmits interns de l'Ajuntament en català
Trámites internos del Ayuntamiento en castellano
Tràmits amb l'Organisme de gestió tributària (ORGT) en català
Trámites con el Organismo de gestión tributaria (ORGT) en castellano