Resum del Ple municipal ordinari del 29 d’abril de 2021

Divendres, 30 d'abril de 2021 a les 08:00

La sessió la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.  

En data 29 d’abril de 2021 l’Ajuntament de Dosrius va celebrar sessió ordinària del Ple municipal. La sessió es va celebrar per via telemàtica i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç. Els acords del plenari també els podeu consultar aquí

Durant la sessió es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 25 de febrer de 2021 i es va assabentar a tots els grups municipals de la dació en compte de la liquidació del pressupost municipal de 2020, de les objeccions i anomalies en matèria d’ingressos, de la dació de compte del Pla anual de control financer 2021, de les objeccions d'intervenció, i de la dació de compte al Ple municipal de les sessions de les Juntes de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia. 

En la part resolutiva es va aprovar per amb els vots favorables dels grups municipals de PSC, JxCAT i ERC, i amb les abstencions de SDP i LAPAC-CUP, la modificació de crèdit 4/2021per transferir els següents crèdits: 

Els crèdits que es transferiran són els següents: 

CAP 

PARTIDA 

DESCRIPCIÓ 

CRÈDIT 

MODIFICACIÓ 

CRÈDIT 

EXISTENT 

  

DEFINITIU 

II 

11/151/22706 

Redacció  projecte arranjament la Tortuga 

97.936,00 

97.936,00 

0,00 

II 

11/920/22600 

Despeses funcionament serveis generals 

7.412,63 

1.000,00 

6.412,63 

 13/132/12101 

Complement específic policia 

126.016,85 

3.660,00 

122.356,85 

11/920/12101 

Complement específic funcionaris 

192.896,52 

5.060,00 

187.836,52 

11/920/12001 

Bàsiques funcionaris 

26.667,90 

3.280,00 

23.387,90 

IV 

31/330/48106 

Premis Carnestoltes 

2.100,00 

2.100,00 

0,00 

II 

16/1621/22700 

Adquisició bosses compostables 

15.000,00 

5.050,00 

9.950,00 

 

Els crèdits que cal suplementar son els següents: 

CAP  

PARTIDA 

DESCRIPCIÓ 

CRÈDIT 

MODIFICACIÓ 

CRÈDIT 

EXISTENT 

DEFINITIU 

  

  

  

14/1522/61901 

Redacció projecte La Tortuga 

0,00 

47.000,00 

47.000,00 

VI 

14/1522/61900 

Arranjament la Tortuga 

450.000,00 

50.936,00 

500.936,00 

II 

20/231/20200 

Lloguer local serveis socials 

10.000,00 

1.000,00 

11.000,00 

13/132/15100 

Hores extres policia 

232,41 

12.000,00 

12.232,41 

IV 

31/334/48105 

Premis i concursos en l'àmbit de la cultura 

740,00 

2.100,00 

2.840,00 

II 

16/170/22700 

Tractament Vespa Velutina 

0,00 

5.050,00 

5.050,00 

 

També es van aprovar per unanimitat dels grups municipals l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per tal de procedir al pagament de despeses procedents d'exercicis anteriors, corresponents a obres, serveis i subministraments prestats a l’Ajuntament, per un import total de 183.257,15 euros; l’acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdits 05/2021 per tal de suplementar els crèdits per fer front al pagament de factures amb càrrec romanent de tresoreria per a despeses generals per import de 183.257,15 €; i l’acord de l'aprovació inicial de la modificació de crèdit 06/2021 per suplementar en 40.000€ la partida existent per redacció de projectes que els serveis tècnics municipals no podran assumir per l’increment de tasques que actualment assoleixen. 

En l’àrea de Serveis i administració general, es va aprovar per unanimitat l’acord de Pròrroga de delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme per a la neteja viària del municipi, l’aprovació de l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) i la proposta d’adhesió a l’acord marc del servei de teleassistència de l’ACM. 

Per la seva banda es van aprovar inicialment les bases reguladores per al concurs de Carrers Engalanats del poble de Dosrius amb motiu de la Festa Major amb els vots favorables del PSC, JxCAT i ERC, i les abstencions de SDP i LAPAC-CUP. 

Els premis es concediran a aquells participants que obtinguin major valoració del jurat un cop aplicats els següents criteris: 

  • l’originalitat, 

  • la laboriositat del treball, 

  • la qualitat artística, 

  • el disseny, 

  • l’optimització dels materials, 

  • l’extensió (metres lineals) de la decoració 

  • el volum de participació veïnal.  

Les bases, com la futura convocatòria, es publicaran properament. 

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals de PSC i JxCat, els vots en contra d’ERC i SDP i l’abstenció de LA PAC-CUP. 

Pel que fa a l’àrea de Serveis territorials, va ser aprovat per unanimitat dels grups municipals la posada a disposició a la Diputació de Barcelona dels terrenys per la millora de talús, eixamplament als PK 3+150 i 3+570 de la carretera BV-5101 i  per la millora de revolt de Can Bigues i l’acord d’aprovació inicial de la modificació puntual del redibuixat de les normes subsidiàries de planejament de Sant Carles, amb el qual s’intentarà facilitar la gestió urbanística davant la complexitat que suposa que el nucli de Sant Carles es trobi compartit amb diversos municipis. 

Finalment, abans dels precs i preguntes i com a temes sobrevinguts es va aprovar per unanimitat la Declaració d'especial interès o utilitat de la construcció d'un cobert ramader extensiu a la Masia de Can Bosc, amb la corresponent bonificació en l'Impost sobre construccions i la taxa per llicències urbanístiques a ingressar. 

Darrera actualització: 25.03.2022 | 15:40