Resum del Ple municipal ordinari del 23 de desembre

Divendres, 24 de desembre de 2021 a les 08:00

La sessió la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.  

Dijous 23 de desembre l’Ajuntament de Dosrius va celebrar el últim Ple municipal ordinari del 2021. La sessió es va celebrar per via telemàtica i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç. Els acords del plenari també els podeu consultar aquí

Durant la sessió es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 28 d’octubre de 2021 i es va assabentar a tots els grups municipals de diverses dacions de compte corresponents al despatx oficial de la sessió. 

Seguidament, es van aprovar per unanimitat de tots els representants polítics les actes de delimitació municipal entre Dosrius i els municipis colindants de Sant Vicenç de Montalt i Vilalba Sasserra.  

El Ple de l’Ajuntament també va donar llum verda al Pressupost General per a l’exercici 2022, amb els vots a favor de PSC i JxCAT i els vots en contra d’ERC, SDP i LaPACCUP. 

D’altra banda, en de l’àmbit de serveis i administració general es va aprovar per unanimitat l’adequació singular del lloc de subalterna d’oficines. En aquest mateix àmbit, amb l’abstenció de LaPACCUP, es va aprovar per majoria absoluta  l’adhesió a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitat locals de Catalunya i l’acord marc de dany a edificis i instal·lacions de l’ACM.  

Pel que fa als serveis territorials, es va aprovar per unanimitat la resolució de les al·legacions i l’aprovació provisional de la modificació de les Normes Subsidiàries de les zones verdes de Can Massuet del Far.  

Abans d’abordar els temes sobrevinguts i les mocions presentades pels grups municipals, es va aprovar per unanimitat l’aprovació del protocol d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.  

Es van presentar tres temes sobrevinguts: la resposta a les al·legacions presentades a les Ordenances fiscals i aprovació definitiva de les mateixes que s’aprova per majoria absoluta (PSC i JxCAT voten a favor i ERC, SDP i LaPACCUP en contra), l’aprovació del conveni de delegació de competències de recollida de residus al Consell Comarcal del Maresme el qual s’aprova per majoria absoluta (PSC, JxCAT i ERC voten a favor i SDP i LaPACCUP s’abstenen) i la resolució per mutu acord del Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el CCM i l’Ajuntament de Dosrius pel projecte “L’herencia del Maresme, Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca” la qual, també s’aprova per majoria absoluta (PSC, JxCAT i ERC voten a favor i SDP i LaPACCUP en contra).  

Es presenten tres mocions. La primera sobre la sentencia del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT presentada per ERC, JxCAT i LAPACCUP, és aprovada per majoria absoluta (PSC s’absté i la resta de grups voten a favor). La segona moció es per tal de fer el pagament d’impostos estatals a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i va ser presentada pels grups  ERC, SPD i LAPACCUP i fou aprovada per majoria simple (PSC vota en contra, JxCAT s’absté i la resta de grups voten a favor). L’última moció presentada és en relació a la nova normativa que regula l’impost de plusvàlua la qual s’aprova per unanimitat.  

Finalment, l’alcaldia aixeca la sessió arribades les 00.00 hores del dia 24 de desembre de 2021, durant el torn de Precs i  preguntes, existint preguntes pendents de ser contestades, en  aplicació  de l’art. 87 del RD 2568/1986, de 28 denovembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i  Règim Jurídic dels Ens Locals. Es  deixa constància en acta que les preguntes seran contestades per escrit, i les consultes realitzades per la ciutadania per correu electrònic seran  contestades i trameses amb còpia a tots els portaveus municipals. 

Darrera actualització: 25.03.2022 | 14:37