Resum del Ple municipal de 07 d'abril de 2022

Dilluns, 11 d'abril de 2022 a les 08:00

L’Ajuntament de Dosrius va celebrar el segon Ple municipal ordinari del 2022. La sessió es va celebrar per via telemàtica i la podeu recuperar de forma íntegra en aquest enllaç.

Durant la sessió es va aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 3 de febrer de 2022 i es va assabentar a tots els grups municipals de la dació en compte de l’estat d’execució del pressupost municipal del 4t trimestre de l’any 2021 i del Període mig de pagament (PMP) i de la morositat: el PMP de factures des de la seva aprovació fins al seu pagament, a data 30 de juny de 2021 és de 2,72 dies. El PMP pendent calculat des de la data de registre de les factures fins el seu pagament (Morositat),  a data  31 de desembre de 2021 és de 21,69 dies.

També es va donar compte de la modificació de la jornada laboral de la dinamitzadora cultural de l’ajuntament, així com del Pla pressupostari a mig termini que compren les línies fonamentals del pressupost pel període 2023-2025, així les objeccions d'intervenció i la dació de compte al Ple municipal de les sessions de les Juntes de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia.

En la part d’acord, es va aprovar per unanimitat la Proposta d’adhesió a la compra conjunta de la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva modalitat de Central de serveis tècnics per la compra conjunta de material de conservació per als arxius municipals.

El Ple de l’Ajuntament també va aprovar inicialment l'expedient núm. 03/2022 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i transferència de crèdits per tal de destinar-los al sistema lumínic i acústic del vehicle de la policia local, a les gratificacions dels serveis extraordinaris de la policia local, per Premis i concursos en l'àmbit de la cultura  , pel Servei d'alertes meteorològiques, per l’ús de Plans ocupacionals, per corregir un error material en el crèdit de les obres de les Pistes de petanca i per la contractació d’Alumnes en pràctiques. La proposta va ser aprovada per majoria absoluta amb els vots a favor del PSC , JxCAT, i les abstencions d’ERC, SDP i LaPAC-CUP.

Continuant en l’àmbit econòmic es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor del PSC , JxCAT, i les abstencions d’ERC, SDP i LaPAC-CUP l’establiment d’un Preu Públic per entrades en actes, activitats i festes  organitzades per l’Ajuntament en el marc de la cultura i les festes majors.

També es va aprovar el preu públic per a la venda de la publicació sobre l’artista local, Sr. Ernest Borràs Salvador (1928-2021), amb els vots a favor de PSC, JxCAT, SDP i LaPACCUP, i l’abstenció d’ERC.

I finalment, abans del torn de precs i preguntes, es va procedir a l’aprovació del conveni de delegació parcial de competències de l’ajuntament  a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació dels projectes a executar en el marc de la política activa d’ocupació, programa treball i formació (2022), per tal de contractar 1 auxiliar administratiu/va per suport a les tasques de medi ambient i 1 auxiliar administratiu/va per suport al departament de secretaria i RRHH.

Darrera actualització: 11.04.2022 | 15:24