Necessites ajuda econòmica per pagar el lloguer?

Divendres, 8 de juny de 2018 a les 13:00

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre una nova convocatòria d’ajuts per pagar el lloguer. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018.

L'Ajuntament de Dosrius informa que l'Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ha obert la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer per a aquest any 2018. Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir, s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut. 

Requisits

Aquests ajuts s’adrecen a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya. Les persones sol·licitants han de complir amb els següents requisits:

· Tenir la residència legal a Catalunya.

· Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s'aplica als supòsits de víctimes de terrorisme. 

· Ser titular d'un contracte de lloguer de l'habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

· No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600€ en el cas de la demarcació de Barcelona. En el cas de famílies nombroses el lloguer podrà ser fins a 900 euros.

. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

· Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.

· Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

· No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

· Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Presentació de sol·licituds

Tots aquells veïns i veïnes interessats a enviar les seves sol·licituds poden fer els tràmits i gestions a través del portal web de la Generalitat de Catalunya o l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal. L’imprès de sol·licitud es pot recollir al departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Dosrius, de dilluns a divendres de 08:30 h. a 14:30 h., o a través del web del consistori.  Per qualsevol dubte i/o aclariment, podeu trucar al 93 791 80 14 (Ext. 4), de dilluns a divendres de 08:30 h. a 14.30 h. o accedir al web del Consell Comarcal.

Darrera actualització: 15.06.2018 | 10:15