L’Organisme de Gestió Tributària envia les liquidacions de l'IBI de les finques afectades per la regularització cadastral

Divendres, 20 d'abril de 2018 a les 00:00

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) ha fet arribar recentment als veïns i veïnes de Dosrius algunes liquidacions de l’IBI corresponents al 2018 que no coincideixen amb els rebuts del 2017 fruit de la regularització realitzada per la Dirección General del Catastro.

L’Ajuntament de Dosrius informa els veïns i veïnes que al llarg dels darrers dies, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha fet arribar a alguns domicilis del municipi liquidacions de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) corresponents al 2018 que presenten diferències respecte al darrer any conseqüència de la regularització cadastral duta a terme l’any 2016.

Aquesta entrega de les liquidacions s’ha dut a terme sense ser informada, prèviament, a l’Ajuntament i implica únicament als afectats per la regularització cadastral realitzada durant l’any 2016. En aquest sentit, la Dirección General del Catastro va detectar 647 incidències com ara omissions de construccions, ampliacions, piscines, etc. que no constaven al registre.

D’acord amb els articles 102.3 de la Llei general Tributària i 77.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, les noves altes en un padró  i les alteracions cadastrals que impliquin un augment de valor cadastral que provinguin dels procediments cadastrals de declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmenes de discrepàncies, rectificacions i inspecció cadastral, prèviament a que surtin reflectides en el padró fiscal de l'IBI , s'han de notificar a l’interessat mitjançant  la corresponent liquidació individualitzada.

Què implica aquest procediment?

1. Les persones afectades per aquesta regularització cadastral, rebran una liquidació en comptes del rebut habitual de l’IBI per a l’exercici 2018

2. La liquidació de l’IBI no estarà domiciliada i s’haurà de pagar en els terminis que s’expressin a la notificació.

Passos a seguir davant d’aquestes liquidacions

1. En cas de rebre la liquidació i voler fraccionar o ajornar el pagament: cal que fer la sol·licitud abans de la data del venciment a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària d’Argentona (passatge General Moragues, 2 – 08310, Argentona) o de forma presencial o telemàtica a l’Ajuntament de Dosrius. Aquests fraccionaments o ajornaments, a diferencia  del rebut habitual, porten associats els interessos de demora sobre el deute  fraccionat o aplaçat que determini la LLPGE, que pel 2018 és del 3,75%. Per fer aquesta sol·licitud cal presentar la següent documentació:

- Sol·licitud de fraccionament/ajornament

- DNI i autorització del titular, si és el cas

Els fraccionaments seran concedits en cas de poder acreditar dificultats econòmiques. En aquest sentit, si el deute principal supera els 18.000€ caldrà presentar garantia que avali el deute. I en cas que les al·legacions prosperin, caldrà fer la sol·licitud de retorn dels ingressos indeguts a l'ORGT.

2. En cas de rebre la liquidació i tenir-hi discrepàncies:

  1. Si es disposa de la carta enviada per l’oficina del Cadastre, es pot sol·licitar hora per parlar amb el tècnic municipal de l’Ajuntament (dosrius@dosrius.cat o 93 791 80 14) i exposar el cas i presentar reclamacions, en cas que s’escaigui.
  2. En cas de no disposar de la carta, caldrà dirigir-se a l’oficina del Cadastre (Travessera de Gràcia, 58 – 08006, Barcelona – tel: 933 66 22 00)  per sol·licitar-ne una còpia.

En cas de disconformitat amb el contingut de la liquidació (per error en el subjecte passiu, error en la referència cadastral...) es pot interposar recurs de reposició davant la Gerència de l'ORGT, prèvia al recurs contenciós administratiu, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la recepció de la liquidació. No obstant, en cas de disconformitat amb la valoració cadastral cal interposar recurs davant la Gerència Territorial del Cadastre, en els terminis que corresponguin en funció de la notificació d’aquesta valoració cadastral. Caldrà, però, fer el pagament de la liquidació en el termini que consti a la mateixa i posterior o simultàniament, les al·legacions pertinents per tal que no s’afegeixin recàrrecs. En aquest sentit, si el deute principal supera els 18.000€ caldrà presentar garantia que avali el deute. I en cas que les al·legacions prosperin, caldrà fer la sol·licitud de retorn dels ingressos indeguts a l’ORGT.

Finalment, l’Ajuntament informa que les persones que no hagin rebut la liquidació però sí la carta de l’oficina del Cadastre poden dirigir-se a l’Oficina de l’ORGT d’Argentona, bé presencialment o bé trucant al  93 472 91 62 per sol·licitar una notificació electrònica. Cal dir, a més, que aquelles persones que tinguessin domiciliats els rebuts el 2017 se'ls tornarà a passar el càrrec del rebut el 2019 per aquest mateix mitjà sense que calgui fer cap tràmit.

Darrera actualització: 25.04.2018 | 15:57