El govern espanyol limita durant l’estat d’alarma l’execució d’obres en edificis

Dimecres, 6 de maig de 2020 a les 00:00

L’objectiu de la mesura és evitar el risc de propagació i contagi de la Covid-19.

El govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la suspensió temporal durant l’estat d’alarma de determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeixi el risc de contagi per la Covid-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

L’ordre estableix la suspensió de tota classe d’obra que suposi una intervenció en edificis existents, en els supòsits en els quals l’immoble en el qual s’hagin d’executar s’hi trobin persones no relacionades amb l’activitat d’execució de l’obra; i que, per la seva ubicació permanent o temporal, o a necessitats de circulació, i per causa de residència, treball o altres, puguin interferir amb l’activitat d’execució de l’obra, o amb el moviment de treballadors o trasllat de materials.

Queden exemptes d’aquesta ordre, però, les obres referides en les quals per tipologia d'intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'activitat de l'obra. També queden exceptuades aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades, o les que no tinguin accés els residents mentre duren les obres, sempre que es compleixin les següents condicions: 

  • Es limita la circulació de treballadors i materials per zones comuns no sectoritzades, i s'adopten les mesures oportunes per evitar, durant el desenvolupament de la jornada, el contacte amb els veïns de l'immoble. 
  • L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització de la jornada laboral.
  • Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de la Covid-19 indicades per les autoritats sanitàries. 

Tanmateix, també queden exceptuats els treballs i obres puntuals que es realitzin als immobles amb la finalitat de realitzar reparacions urgents d'instal·lacions i avaries, així com les tasques de vigilància. 

En tots els casos exceptuats es permet l'accés a zones no sectoritzades de l'edifici per a la realització d'operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a desenvolupar les obres.  

 

 

Darrera actualització: 08.05.2020 | 13:09