Dosrius es dotarà amb un Consell de la Vila

Dimecres, 24 d'abril de 2019 a les 13:50

Aquest nou òrgan consultiu i de participació neix del Reglament de Participació Ciutadana aprovat per l’Ajuntament i entre les seves funcions hi ha el debat dels plans d’actuació generals, la canalització de queixes i suggeriments, l’emissió d’informes, la promoció d’estudis o l’elaboració de propostes.

Fins a principis del mes de maig ja es troba a disposició de tota la ciutadania la proposta d’un nou Reglament municipal del Consell de la Vila impulsat per l’Ajuntament, per tal que els veïns i veïnes el puguin consultar i presentar suggeriments i millores -si així ho estimen oportú- abans d’iniciar el tràmit de debat polític que portarà a la seva aprovació definitiva al Ple municipal.

La documentació es pot consultar al portal de transparència del consistori i els ciutadans, organitzacions i associacions que ho considerin poden fer arribar les seves opinions al respecte a través de les bústies de correu electrònic participacio@dosrius.cat i dosrius@dosrius.cat, o a través del registre general de l’Ajuntament o la seu electrònica.

El Consell de la Vila és una de les mesures incloses en el Reglament de Participació Ciutadana de Dosrius (RPCD) aprovat el passat 27 de setembre de 2018, amb l’objectiu de regular els canals i mecanismes que el municipi necessita per tal de vehicular eficaçment les demandes de participació i implicació en la presa de decisions dels veïns i entitats del municipi.

Així, un cop aprovat, aquest nou òrgan esdevindrà un nou espai de diàleg entre ciutadania i Ajuntament, on hi formaran part grups i agents municipals provinents de tots els àmbits (social, cultural, econòmic, esportiu, polític, etc.). En aquest sentit, entre les funcions assignades al Consell de la Vila hi ha:

. Conèixer i debatre els projectes de pressupost municipal i de pla d’actuació municipal, emetre informes preceptius durant els processos d’aprovació respectius.

. Assessorar els òrgans de govern municipals en les grans línies estratègiques i en la gestió municipal, generant consens ciutadà en temes d’interès general.

. Presentar propostes de resolució i mocions per al debat i la votació al Ple de l'Ajuntament.

. Conèixer i debatre les ordenances, reglaments i grans projectes que incideixen en el desenvolupament estratègic, econòmic, social, cultural i sostenible del municipi.

. Crear comissions sectorials/territorials de treball que tractin temes concrets o a una part delimitada del municipi.

. Donar suport als consells sectorials/territorials del municipi i conèixer-ne les conclusions, les iniciatives i les deliberacions.

. Emetre informes sobre altres qüestions a petició de l'alcalde o l'alcaldessa, de la junta de govern local o de la majoria simple del ple municipal.

. Proposar iniciatives ciutadanes, sol·licitar la convocatòria d’audiències publiques, proposar l'impuls de processos participatius i consultes ciutadanes.

. Debatre i aprovar un informe anual de les actuacions realitzades durant el període, amb propostes d'iniciatives per millorar-les, que serà dirigit al ple de l'Ajuntament.


 

Darrera actualització: 25.04.2019 | 17:19