3 de maig: Ple municipal ordinari

Dimarts, 2 de maig de 2023 a les 08:00

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens a les 09.30 h i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Dosrius celebra dimecres 3 de maig, a les 09.30 h, un Ple municipal ordinari. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens amb el següent ordre del dia: 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE FEBRER DE 2023 (NÚM. 02/2023).

2. DESPATX OFICIAL

 • 2.1. Dació de compte al Ple de la Corporació del Decret núm. 2023/39, de data 12 de gener, de nomenament com a alcalde accidental al Primer Tinent d'alcaldia per absència de l'Alcaldessa
 • 2.2. Dació de compte al Ple de la Corporació del Decret núm. 2023/237, de data 24 de febrer, de nomenament d'Arquitecte Tècnic Municipal
 • 2.3. Dació de compte del Pla pressupostari a mitjà termini 2024-2026
 • 2.4. Dació de compte exprés al Ple municipal, de la Resolució de l'Alcaldia número 360-2023, en relació a la delegació de funcions de l'Alcaldia
 • 2.5. Dació de compte del Pla de control financer 2023
 • 2.6. Dació de compte de l'informe resum anual dels resultats del control intern 2022
 • 2.7. Dació de compte de l'informe sobre el registre electrònic de facturació 2022
 • 2.8. Informe d'avaluació del compliment de la normativa en matèria de Morositat 2022
 • 2.9. Dació de compte exprés al Ple municipal, de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia
 • 2.10. Dació de compte al Ple de maig de 2023 de les objeccions d'intervenció

3. ALCALDIA

 • 3.1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions municipals de Maig 2023
 • 3.2. Aprovació inicial modificació Reglament Orgànic Municipal

4. SERVEIS ECONÒMICS

 • 4.1. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 05-2023
 • 4.2. Modificació del Pla Estratègic de Subvencions esmenada

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL

 • 5.1. Aprovació de la modificació de la plantilla de personal del 2023
 • 5.2. Aprovació de la delegació parcial de competències al Consell Comarcal del Maresme per la gestió del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PANP, DONA, PRGC i TRANS (SOC-TRFO ELL), per l'any 2023
 • 5.3. Aprovació del Conveni de delegació de competències, per la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural i l’assessorament tècnic i gestió en matèria d’energia, al Consell Comarcal del Maresme
 • 5.4. Aprovació de l'increment retributiu fix d'un 2,5% dels empleats públics establert a la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2023
 • 5.5. Resolució del recurs de reposició interposat contra l'aprovació definitiva de la Memòria per a la implantació del servei municipal d'aigua a Can Canyamars 1537/2022
 • 5.6. Aprovació de la reconstrucció i actualització de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Dosrius amb efectes 31 de desembre de 2022

6. SERVEIS SOCIALS

 • 6.1. Aprovació del Pla de comunicació de Serveis Socials de l'Ajuntament de Dosrius (2023-2025)

7. PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 7.1. Ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 221/2021

8. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

 • 8.1. Moció presentada pel grup municipal d'ERC, de suport a la renda bàsica universal i el pla pilot de la renda bàsica universal
 • 8.2. Moció presentada pel grup municipal d'ERC de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears
 • 8.3. Moció presentada pel grup municipal de SDP, de reconeixement al Sr Lluís Homs i de Moya, exalcalde de Dosrius des de l'any 1983 al 16-06-1995 i del 22-07-1996 al 02-07-1999

9. TEMES SOBREVINGUTS

10. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 02.05.2023 | 09:48