23 de novembre: Ple municipal ordinari

Dilluns, 20 de novembre de 2023 a les 00:00


La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens a les 09.30 h i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament.

Dijous 23 de novembre, a les 09.30 h, se celebrarà a la Sala de Plens un Ple municipal ordinari. L'ordre del dia serà el següent: 

 1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2023 (NÚM. 09/2023), DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 11 D’OCTUBRE DE 2023 (NÚM. 10/2023) I DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2023 (NÚM. 11/2023) 

2. DESPATX OFICIAL 

 • 2.1. Dació de compte estat execució trimestral 2n trimestre 2023  
 • 2.2. Dació de compte PMP i Morositat 2n trimestre 2023  
 • 2.3. Dació de compte al Ple del Decret 1228 de nomenament de funcionaria de carrera al lloc d'Arquitecta  
 • 2.4. Dació de compte al Ple Municipal del decret d'alcaldia núm. 1404, de data 3 d'octubre de 2023, de nomenament de funcionària de carrera de la plaça d'Agent Notificadora  
 • 2.5. Dació de compte al Ple de la Corporació del decret d'alcaldia núm. 1414, de data 5 d'octubre de 2023, de nomenament de funcionari de carrera de l'Enginyer Tècnic Municipal  
 • 2.6. Dació de compte al Ple municipal de la resolució de l'Alcaldia núm. 1490, de data 18 d'octubre de 2023, de la delegació de funcions de l'Alcaldia del 20 al 22 d'octubre de 2023  
 • 2.7. Dació de compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública del Càlcul de Costos dels Serveis exercici 2022  
 • 2.8. Dació de compte del Període Mig de Pagament i Morositat relatiu al 3r trimestre 2023  
 • 2.9. Dació de compte del retiment de l'estat d'execució del 3r trimestre de 2023  
 • 2.10. Dació de compte exprés al Ple municipal, de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 07-11-2023, en relació a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de l'enllumenat públic  
 • 2.11. Dació de compte exprés al Ple municipal de data 23-11-2023, de les sessions de la Junta de Govern Local i de les Resolucions de l'Alcaldia  
 • 2.12. Dació de compte al Ple de novembre de les objeccions d'Intervenció dels mesos de juliol fins novembre de 2023  

3. SERVEIS ECONÒMICS 

 • 3.1. Modificació del Pla estratègic de subvencions 2023  
 • 3.2. Modificació de crèdit 16/2023  
 • 3.3. Modificació de crèdit 17/2023   

4. SERVEIS TERRITORIALS

 • 4.1. Bonificació ICIO obres Diputació a Can Bosc  
 • 4.2. Bonificació del 95% de l'ICIO a la Diputació per obres a àrea d'esplai El Corredor  

5. SERVEIS I ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 • 5.1. Segona pròrroga del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Maresme del servei de gestió de recollida de residus  

6. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS

 • 6.1. Moció que presenta el grup municipal del PP en relació a l'ocupació del municipi de Dosrius  
 • 6.2. Moció que presenta el grup municipal del PP en relació a l'habitatge de protecció oficial  
 • 6.3. Moció que presenta el grup municipal d'ERC sobre la guerra entre Israel i Hamàs i per la fi del conflicte entre Israel i Palestina 
 • 6.4. Moció que presenta el grup municipal d'ERC per a la millora de la mobilitat sostenible i la seguretat viària al municipi de Dosrius  

7. TEMES SOBREVINGUTS

8. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 20.11.2023 | 16:16