Casament civil

Sol·licitud per celebrar la cerimònia de casament civil a l'Ajuntament.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Cal aportar:

 • Amb caràcter general:

  -Instància del Registre civil.
  -Fotocòpia del DNI, passaports o targetes de residència d'ambdós.

 • Per persones amb nacionalitat espanyola:

  1. Certificat de naixement original, expedit pel registre civil del lloc de naixement (que siguin recents, és a dir, que no tinguin una antiguitat superior a 6 mesos). Les persones estrangeres que hagin adquirit la nacionalitat espanyola hauran d'aportar el certificat de naixement expedit pel Registre Civil espanyol.
  2. Certificat/s d'empadronament acreditatiu del domicili en els 2 últims anys, que s'obté a l'ajuntament del municipi on s'hagi residit en els dos últims anys. La data d'expedició no pot excedir dels tres mesos.

 • Per persones estrangeres:

  1. Certificat de naixement original, expedit pel Registre Civil del lloc de naixement, legalitzat per les autoritats competents representatives del país d'origen (ambaixada o consolat). Si el certificat no està redactat en espanyol, s'haurà d'adjuntar la traducció feta per un intèrpret jurat (a la mateixa ambaixada o consolat li seran facilitats els noms i domicilis d'intèrprets).
  2. Certificat/s d'empadronament acreditatiu del domicili en els últims 2 anys, que s'obté a l'ajuntament de municipi on s'hagi residit els últims 2 anys. La data d'expedició no pot excedir els 3 mesos. Si no es porten 2 anys vivint a Espanya, cal presentar un certificat expedit pel consolat o per l'autoritat competent al seu país d'origen que acrediti el lloc de residència durant els 2 últims anys.
  3. Certificat de l'estat civil actual (que sigui recent, és a dir, que no tingui una antiguitat superior a 6 mesos), expedit pel consolat, ambaixada o autoritat competent del país d'origen. En el cas de ciutadans de França, Alemanya, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, Països Baixos, Antilles Neerlandeses, Suïssa i Turguia, que desitgin celebrar el seu matrimoni civil a Espanya, hauran de presentar un certificat de capacitat matrimonial o un certificat de la impossibilitat d'expedir-lo i és necessari que vagin al seu consolat per a sol·licitar-lo i per a més informació.

  Tots els documents estrangers seran originals, estaran traduïts (si fos necessari) al castellà i/o català i legalitzat pel consolat. Es presentarà l'original i la traducció.

 • En els següents casos, a més del citat anteriorment, també s'haurà d'aportar:

  1. Vidus/ Vidues:
  -Certificat literal del matrimoni anterior que expedeix el Registre Civil on es va celebrar el matrimoni.
  -Certificat literal de defunció del cònjuge anterior.

  2. Divorciats/des o matrimonis nuls:
  -Certificat literal del matrimoni anterior on consti l'anotació marginal de divorci o de nul·litat del mateix. Si aquest no s'hagués practicat serà necessari un testimoni de la sentència de divorci amb declaració de fermesa, que expedirà el Jutjat en el qual es va tramitar el mateix.

  3. Menors d'edat:
  -Necessitarà obtenir, prèviament, una dispensa judicial de l'impediment de la prohibició d'edat, excepte si es té enter 16 i 18 anys i s'ha obtingut l'emancipació per concessió dels seus pares o s'és dispensat, d'acord amb el que disposen els articles 46 i 48 del Codi Civil.

  4. Persones refugiades i persones apàtrides:
  -Si no poden aportar la documentació indicada, hauran d'acreditar tal condició per mitjà del document que amb aquesta finalitat expedeixen les autoritats governatives espanyoles i també les seves circumstàncies personals (lloc i data de naixement, nom i cognoms dels pares, estat civil i lloc de residència dels dos últims anys) mitjançant un certificat de la Creu Roja o de ACSAR.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals.

Darrera actualització: 08.07.2021 | 16:56