Prestacions d'urgència i rescabalament

Servei adreçat a donar ajut a les famílies a partir de prestacions econòmiques puntuals, de caràcter subsidiari i extraordinari, que s’exhaureixen amb una única aportació dinerària, destinada a resoldre situacions d’emergència que afectin a persones o famílies, a les que esdevinguin situacions de necessitat.

  • Prestacions dineràries adreçades al pagament de les despeses essencials: Habitatge, alimentació, escolarització, etc..
  • Prestacions materials destinades a proporcionar productes de primera necessitat o serveis bàsics.
  • Garantir la cobertura de les despeses de situacions de necessitats que afecten a les persones i/o famílies.

Persones destinatàries:

Persones o famílies afectades per situacions crítiques


Àrea responsable:

Àrea de serveis a les persones


Unitat responsable:

Benestar Social