Normes de planejament urbanístic

El Text refós de les Normes urbanístiques de planejament general del terme municipal de Dosrius, va ser aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 9 de maig de 2005, i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar donar-ne conformitat en sessió de data 13 de juliol de 2005 (edicte publicat al DOGC núm. 4501 de data 02.11.2005).  

L’arxiu descarregable, que es pot consultar a títol informatiu, incorporarà progressivament les modificacions que tinguin lloc.

Arxiu: Enllaç a documentació

La documentació íntegra del planejament municipal (modificacions de planejament, planejament derivat, etc.) es pot consultar al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya: (Cliqueu a enllaç).

tràmits relacionats