PORTAL D'URBANISME

Normes de planejament urbanístic

El Text refós de les Normes urbanístiques de planejament general del terme municipal de Dosrius, va ser aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 9 de maig de 2005, i la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va acordar donar-ne conformitat en sessió de data 13 de juliol de 2005 (edicte publicat al DOGC núm. 4501 de data 02.11.2005).  

L’arxiu descarregable, que es pot consultar a títol informatiu, incorporarà progressivament les modificacions que tinguin lloc.

Arxiu: Enllaç a documentació

La documentació íntegra del planejament municipal (modificacions de planejament, planejament derivat, etc.) es pot consultar al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya: (Cliqueu a enllaç).

Instruments urbanístics en tràmit
Mapa urbanístic de Dosrius

Podeu consultar, a títol informatiu, el Mapa Urbanístic de Dosrius (enllaç) per tal de:  

  • Cercar per una adreça de carrer i número, per nom de masia o disseminat o per referència cadastral d’una parcel·la.
  • Consultar la superfície, la qualificació urbanística d’una parcel•la i extreure un informe i la normativa urbanística associada.
  •  Imprimir una situació gràfica, un informe urbanístic,...
  • Enllaçar amb Google earth, google maps i google streetview.