Participació

Reglament de Participació Ciutadana, aprovat definitivament pel Ple municipal en data 26-10-2018.

És la norma bàsica de participació aprovada per l'ajuntament de Dosrius, i que complementa a la normativa catalana sobre participació, transparència i  govern obert. El Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Dosrius es va aprovar definitivament i publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26-10-2018.


Espais de participació ciutadana: 

Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Els espais de participació oberts per la Generalitat de Catalunya els pots consultar a https://participa.gencat.cat/. Aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana de l'Ajuntament de Dosrius, i són els següents:

Adreces de correu electrònic per la participació ciutadana

La ciutadania pot utilitzar participacio@dosrius.cat; com a eina d'informació o petició en matèria de consultes de participació de temes actuals d’interès local, de valoració de serveis o presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament a l'adreça de correu electrònic relacionada. També poden fer-ho a través de l'adreça general de l'ajuntament de Dosrius dosrius@dosrius.cat, o a la dels regidors i les regidores de l’ajuntament, i que trobaran en aquest enllaç.

APP aplicació mòbil Ajuntament de Dosrius

La ciutadania també pot participar de la vida pública a través de l'APP mòbil de l'ajuntament de Dosrius, que es podrà descarregar en aquest enllaç.

Instruments de participació ciutadana

Es troben relacionats al reglament de participació ciutadana de l'ajuntament de Dosrius. Les vies a disposició de la ciutadania per a la defensa i protecció dels drets de participació, sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals pertinents, són:

a) L’Oficina d’Atenció Ciutadana o unitat que en fa les funcions: Telf. 93.791.80.14 - dosrius@dosrius.cat -Seu electrònica.
b) El sistema general de queixes i reclamacions municipals.
c) La Comissió Transversal de Seguiment del Reglament prevista en l’article 21.1.c) d’aquest reglament, si s’ha creat. (A data d'avui aquesta Comissió no està creada).
d) La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions prevista a l’article 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, o l’òrgan anàleg que correspongui.
e) La possibilitat de reunir-se amb les persones que tenen la responsabilitat tècnica i política respecte de temes de la seva competència. (veure contacte Regidors/res i Tècnics municipals)
f) La Sindicatura Municipal de Greuges, quan escaigui (figura no creada).

Consultes més freqüents

En l'enllaç Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacions (seu-e.cat) trobaràs aquelles qüestions que més habitualment formula la ciutadania i la seva resposta genèrica a mode de FAQ's.

Processos participatius en tràmit

Si l'Ajuntament té actualment en marxa algun procés participatiu en què es permeti la intervenció de la ciutadania, aquest enllaç Processos participatius en tràmit (seu-e.cat)  és el lloc on en podràs conèixer tots els detalls i de quina manera pots dir-hi la teva. Els processos participatius en marxa per part de la Generalitat de Catalunya els podràs consultar en aquest enllaç: Processos participatius Generalitat de Catalunya.

Consulta pública prèvia de les Memòries i documents dels projectes normatius (Ordenances, Reglaments, Projectes) en curs:

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i les associacions o col·lectius que es puguin veure afectades per la futura norma. En l'elaboració o modificació d'ordenances o reglaments municipals, s'ha d'incorporar la participació de la ciutadania en forma de consulta pública prèvia. Es pot prescindir de fer consulta prèvia en els casos especificats a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La consulta ha de ser telemàtica i l'Ajuntament ha de facilitar els canals perquè la ciutadania i les associacions puguin fer les seves aportacions i ha de posar a disposició de la ciutadania tota la informació necessària per poder opinar sobre la matèria. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d'elaboració de l'ordenança o reglament de que es tracti, tot i que no tenen caràcter vinculant.

Les Memòries i documents dels projectes normatius (Ordenances, Reglaments, Projectes) en curs els podeu consultar en aquest enllaç, a on trobareu els mecanismes i les formes de participació..

Altres mecanismes contemplats en el Reglament de participació ciutadana:

 • Consultes populars per via de referèndum.
 • Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial.
 • Consell escolar
 • Consell d'entitats.
 • Comissió de festes.
 • Dret de petició.
 • Iniciativa popular indirecte.
 • Audiències públiques ciutadanes.
 • Intervenció ciutadana en les intervencions del ple.
 • Els Consells municipals:
  • El Consell de la Vila.
  • Les comissions sectorials de treball.
  • Els consells sectorials i/o territorials.
 • Processos participatius.
 • Retorn dels instruments de participació.

Valoració dels serveis, queixes o suggeriments presentats:

 • Vols fer una valoració dels serveis que l'Ajuntament de Dosrius presta, o sobre les queixes o suggeriments que has presentat? Pots escriure la teva valoració a participacio@dosrius.cat  i la farem pública en aquest espai.
 • La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització a través de la seu electrònica.

 • Actualment no hi cap valoració tramesa a l'Ajuntament de Dosrius via participacio@dosrius.cat.
 • La valoració i resolució de les queixes i/o suggeriments presentats a través del Síndic de Greuges es poden consultar en aquest enllaç.

 

Darrera actualització: 11.04.2022 | 23:12
Darrera actualització: 11.04.2022 | 23:12