Resolucions administratives i judicials rellevants

Les resolucions judicials rellevants es poden trobar al cercador del CENDOJ (recomanem fer la cerca utilitzant les cometes de la següent forma: "Ayuntamiento de Dosrius" i/o "Ajuntament de Dosrius"): https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp


El CENDOJ porta a terme la recopilació, el tractament i la difusió de la jurisprudència del Tribunal Suprem i de la resta de tribunals espanyols, així com d'una selecció creixent de resolucions d'òrgans unipersonals la transcendència i l'interès doctrinal dels quals en justifiqui la difusió, en compliment del que disposa l'article 619 de la Llei Orgànica 6/1985 de 1 de Juliol, del Poder Judicial.

Aquestes resolucions són sotmeses a un tractament informàtic que completa un cicle fins a la seva transformació en format XML homogeni i que comporta una sèrie de processos: Digitalització, estructuració del cos de la sentència, marcatge dels formats de text, extracció de camps de la resolució, dissociació de dades de caràcter personal, en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, marcatge de referències a legislació i jurisprudència i elaboració de l'arxiu XML.

La dissociació de dades a què s'ha fet referència significa que totes les resolucions que es publiquen a la web han estat anonimitzades; és a dir, s'han substituït els noms i amagat les restants dades personals de les persones físiques parts del procés, per tal que no siguin identificades o identificables.

Entre elles es destaquen i s'adjunten tant en aquest Web municipal com en el Portal de transparència de l'Ajuntament les següents resolucions judicials considerades rellevants:

Resolucions judicials rellevants:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 05.05.2022 | 11:18
Darrera actualització: 05.05.2022 | 11:18