El Ple

Descripció i membres

Descripció

El ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans de Dosrius. El ple està constituït per la totalitat dels regidors i presidit per l’alcalde. El ple municipal acull les funcions de tipus constitutiu, de planificació, reglamentació i fiscalització de la funció executiva.

Periodicitat

El Ple municipal celebrarà les sessions ordinàries a la Sala de Plens del consistori, els darrers dijous dels mesos parells, a les 18.00 hores de la tarda, a comptar des del proper mes d’agost, sens perjudici de la possibilitat de suspensió de les sessions en període vacacional que tot seguit es dirà.

L’alcaldia podrà suspendre la celebració de les sessions ordinàries corresponent al mes d’agost, per ser període de vacances. En cas de ser suspesa, aquesta sessió plenària de caràcter ordinari s’haurà de celebrar en el mes de juliol o en el mes de setembre, segons determinin els interessos generals del municipi.

L’alcaldia podrà posposar o avançar, un màxim de quinze dies, la celebració de les sessions ordinàries del Ple quan el dia fixat sigui festiu, es trobi inclòs en un període de vacances o concorrin altres causes que dificultin la seva celebració en el dia previst, sempre i quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals.

Es poden convocar  sessions extraordinàries  sempre i quan els temes a tractar ho requereixin i l’Alcalde consideri oportú convocar la sessió extraordinària.

Convocatòries de sessions del Ple municipal

https://www.seu-e.cat/ca/web/dosrius/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/convocatories-de-sessions-del-ple

Actes de Ple municipal

https://www.seu-e.cat/ca/web/dosrius/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple

 

Streaming i vídeo-actes de les sessions de Ple municipal

El consistori incorpora les àudio-vídeo actes als seus plenaris, i pot emetre en directe les sessions a través del seu canal oficial a YouTube.

Totes les sessions emeses en directe queden enregistrades i es poden recuperar, posteriorment, a través del portal web videoactes.dosrius.cat; on els veïns i veïnes poden consultar tots els detalls del ple municipal: el vídeo i l’àudio de la sessió, l’ordre del dia o els resultats de les votacions.

Funcions del Ple municipal

L’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que:

52.1 El ple és integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde.

52.2 Corresponen al ple les atribucions següents:

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

e) Crear i regular òrgans complementaris.

f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

52.3 Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

52.4 El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, llevat de les esmentades en l'apartat 2, lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en el apartat 3 d'aquest article.

Delegació de funcions del Ple a la Junta de Govern Local

(anunci delegació competències del Ple a la JGL)

Membres i ubicació dels electes a la sala de Plens municipals

UBICACIÓ DELS ELECTES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS

(arxiu membre de la mesa)

Darrera actualització: 30.04.2021 | 18:28
Darrera actualització: 30.04.2021 | 18:28