Codi de conducta

En base a l'article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de novembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

3. El Govern, els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació a què fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta llei.

Al següent link podreu trobar el Codi de Bon Govern de l'Ajuntament de Dosrius.

Darrera actualització: 28.03.2022 | 22:37
Darrera actualització: 28.03.2022 | 22:37