Consultes públiques de projectes normatius en tràmit i projectes d'obres i planejament urbanístic

Consulta pública prèvia de les Memòries i documents dels projectes normatius (Ordenances, Reglaments, Projectes) en curs:

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte conèixer l'opinió de la ciutadania i les associacions o col·lectius que es puguin veure afectades per la futura norma. En l'elaboració o modificació d'ordenances o reglaments municipals, s'ha d'incorporar la participació de la ciutadania en forma de consulta pública prèvia. Es pot prescindir de fer consulta prèvia en els casos especificats a la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La consulta ha de ser telemàtica i l'Ajuntament ha de facilitar els canals perquè la ciutadania i les associacions puguin fer les seves aportacions i ha de posar a disposició de la ciutadania tota la informació necessària per poder opinar sobre la matèria. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d'elaboració de l'ordenança o reglament de que es tracti, tot i que no tenen caràcter vinculant.

Les Memòries i documents dels projectes normatius (Ordenances, Reglaments, Projectes) en curs els podeu consultar en aquest enllaç, a on trobareu els mecanismes i les formes de participació..

Darrera actualització: 21.02.2023 | 14:49
Darrera actualització: 21.02.2023 | 14:49