Can Canyamars

Reparcel·lació UA XI

En data 28 de maig de 2013 s'ha procedit a l’aprovació definitiva del Text modificat i refós del projecte de reparcel·lació de la vostra urbanització, un pas més per tirar endavant el seu procés de regularització.  La documentació de l'esmentat projecte, degudament anonimitzada per donar compliment a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, la podreu trobar en els arxius adjunts, seguidament d'aquest text. 

Entre al·legacions, recursos i demandes judicials, l’ajuntament ha destinat a aquest projecte molts recursos, tant humans com econòmics, amb la intenció de poder anar avançant cap a l’objectiu final.  Des de l’ajuntament som molt conscients de la realitat de la urbanització, i tot i que moltes vegades voldríem actuar-hi, les obligacions legals no sempre ho permeten.

A partir d’ara s’inicia un altre cicle en aquest procés tan llarg. Tal i com se us explica a la notificació, disposeu d’un termini d’un mes per presentar recurs, si és que ho considereu convenient, i un cop finalitzat aquest període de temps o resolts tots els recursos, l’aprovació esdevindrà ferma; això vol dir que haurem fet un nou pas endavant en aquest camí tan llarg a recórrer per poder acabar la urbanització del sector de Can Canyamars i poder-la recepcionar.

Aquest camí no serà fàcil ja que ara mateix ens trobem en un moment en què la conjuntura econòmica no és favorable per fer obres de magnituds considerables. Tot i això pensem que hem de continuar avançant, encara que sigui a poc a poc.

La quantitat econòmica que implica aquest procés va lligada amb el percentatge de participació en l’aprofitament urbanístic que teniu en aquest sector. Aquesta quantitat no s’haurà d’abonar de forma immediata ni de bon tros, ja que com s’ha explicat encara hi ha un termini per presentar recursos, resoldre’ls i plantejar les fases en què es faran les obres i en quins períodes es realitzaran.

Així doncs, un cop el projecte de reparcel·lació sigui ferm, des de l’ajuntament estem treballant en la viabilitat de començar les obres per polígons concrets i, a més a més, poder-les fer d’una manera esglaonada, amb la finalitat que els pagaments a efectuar siguin el més còmodes possibles. Quan estiguem en aquest punt se us informarà degudament i, fins i tot, l’ajuntament es posarà en contacte amb entitats financeres, per tal que en els casos que s’escaigui es pugui disposar de préstecs personals o hipotecaris amb les millors condicions possibles, segons el mercat del moment.

Podeu estar convençuts que des de l’ajuntament, i en la mesura del possible, no es farà res que pugui posar en dificultats la situació econòmica dels veïns/nes de Can Canyamars ni l’interès general del municipi.

Restem a la vostra disposició, tant l’equip de govern de l’ajuntament com els serveis tècnics municipals per atendre-us, per si voleu aclarir algun dubte o teniu algun problema sobre la vostra propietat o la urbanització de Can Canyamars.

 

Josep Jo i Munné                                                                     Joan Serra i Serrapinyana

Alcalde del municipi de Dosrius                                                 Regidor d’Urbanisme

 

TEXT REFÓS I MODIFICAT PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ UA XI-A, B, C (Can Canyamars) (documentació anonimitzada per donar compliment a la normativa de protecció de dades de caràcter personal)

Aprovat definitivament en data 28/05/2013

Documentació

Notícies

Informació Regidors

Darrera actualització: 18.04.2018 | 15:26