Ens trobem a: Home > Departaments > Serveis socials
 • disminuir tamany texte
 • augmentar tamany texte
 • versi imprimible
 • versio accesible

SERVEIS SOCIALS

Índex general

QUÈ SON ELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

1.1. Què som?
Els serveis socials bàsics som el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones usuàries i als àmbits familiar i social.

Són un conjunt de programes i serveis que tenen l’objecte de contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans I ciutadanes del municipi, afavorint la integració de les persones i grups dins la seva comunitat, treballant per mantenir als ciutadans al seu medi social i familiar mentre aquest garanteix un nivell mínim de qualitat de vida. I de manera específica actuen entorn a aquelles persones que per diferents raons necessiten, de forma temporal o permanent, d’un especial suport i atenció.

Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d’intervenció deriven als serveis especialitzats.

Cal destacar el seu caràcter polivalent, atenen a tots els grups de població (gent gran, disminuïts, infància, etc.) i tot tipus de problemàtiques (econòmiques, en relació a l’habitatge, de tipus laborals, en relació a la salut, toxicomanies, malalties mentals, dificultats d’aprenentatge, inadaptació social, violència de gènere i maltractaments infantils, etc.).

1.2. Finalitat dels Serveis Bàsics . Que fem?
Tenim com a finalitat vetllar pels drets de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones.

Considerem necessitats socials les que repercuteixen en l’autonomia personal, en una millor qualitat de vida personal, familiar i de grup, en les relacions interpersonals i socials i en el benestar de la col•lectivitat. Considerem necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i la qualitat de vida de cada persona.

1.3. Prestacions del sistema públic de Serveis Socials Bàsics. Com ho fem?
Les prestacions del sistema públic de serveis socials són les actuacions, les intervencions tècniques, els programes, els projectes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s’ofereixen a les persones i que es destinen a complir les finalitats dels serveis socials. Les prestacions amb les que comptem, poden ser de servei, econòmiques o tecnològiques.


Prestacions de servei:
Les prestacions de servei són els serveis i les intervencions realitzats per equips professionals, que tenim com a finalitat la prevenció, el diagnòstic, la valoració, la protecció, la promoció, l’atenció i la inserció de persones, d’unitats de convivència i de grups en situació de necessitat social.
Les prestacions de servei tenen la condició de complement necessari per aplicar qualsevol altre tipus de prestació social.

Prestacions econòmiques:
Les prestacions econòmiques són les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.
Les prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o d’urgència social.

Prestacions tecnològiques:
Les prestacions tecnològiques són les que mitjançant un producte atenen les necessitats socials de la persones, com per exemple, l’assistència tecnològica, la teleassistència domiciliària i les ajudes instrumentals destinades a mantenir o millorar l’autonomia personal.
Les prestacions tecnològiques es poden associar amb altres prestacions.

Les funcions del Serveis Socials d'Atenció Primària són:

 • a) Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur àmbit territorial.
 • b) Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
 • c) Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn familiar, convivencial o social o d’altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.
 • d) Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública han d’elaborar dit programa.
 • e) Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal quan correspongui.
 • f) Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
 • g) Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
 • h) Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.
 • i) Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
 • j) Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 • k) Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial.
 • l) Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 • m) Gestionar prestacions d’urgència social.
 • n) Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col•lectius més vulnerables.
 • o) Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
 • p) Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.
 • q) Informar a petició dels jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

En definitiva, els serveis socials d'atenció primària atenen en un primer nivell totes les demandes i necessitats socials del ciutadans, fent un primer diagnòstic i pla d'actuació, i aplicant els programes i recursos a l'abast. Quan la problemàtica o necessitat supera les seves possibilitats d'intervenció, deriven als serveis especialitzats.

És important destacar el seu caràcter polivalent , i per tant atenen a tots els grups de població (gent gran, disminuïts, infància, etc.) i tot tipus de problemàtiques (econòmiques, en relació a l'habitatge, de tipus laborals, en relació a la salut, disminucions i toxicomanies, malalties mentals, dificultats en l'aprenentatge, inadaptació social, maltractaments i violència familiar, etc.)

El seu principal objectiu és millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i grups dins la seva comunitat, i per tant treballen amb tot un seguit de programes per mantenir als ciutadans en el seu medi social i familiar mentre aquest garanteixi un nivell mínim de qualitat de vida.

QUI HI POT ACCEDIR?

Totes les persones empadronades al municipi, especialment, aquelles que pateixen mancances socials.

QUI SOM?

L’organització del personal professional de serveis socials ha de seguir un criteri interdisciplinari per a oferir una atenció integrada i ha d’incloure les mesures necessàries per a garantir l’assignació a cada usuari o usuària o a cada unitat de convivència d’un professional o una professional de referència.
Actualment, els Serveis Socials d’Atenció Primària estan formats per una treballadora social, un educador social, una auxiliar administrativa i una treballadora familiar.

Funcions de la treballadora social

 • Recepció i anàlisi de les demandes referents a les necessitats socials (adults, famílies, gent gran) en atenció directe a l’usuari o llurs famílies.
 • Informació, orientació i assessorament sobre els drets i deures dels usuaris i els recursos socials existents per atendre les problemàtiques individuals i/o familiars concretes
 • Aplicació de tractament i suport social a persones i/o famílies per tal de resoldre el problema, prèvia identificació i valoració del que passa, i en quins aspectes i de quina manera s’hi pot intervenir.
 • Tramitació i seguiment de les prestacions individuals i/o familiars a que té dret l’usuari i de les gestions que se’n deriven.
 • Tramitació de propostes de derivació a serveis socials d’atenció especialitzada. Seguiment de la situació i posterior suport als processos d’incorporació social
 • Realitzar la coordinació, complementació i mobilització de recursos en relació i per al benefici d’individus, famílies i grups.
 • Responsable de la gestió dels servei d’atenció domiciliària: realitzar l’estudi, diagnòstic i objectius de treball de cada situació; informar, coordinar i supervisar les activitats de la treballadora familiar; seguiment i avaluació del servei
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social a partir del treball individualitzat i familiar.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió de grups amb necessitats d’intervenció social, concretant-los en projectes de prospecció, sensibilització i dinamització.
 • Realitzar actuacions de caràcter comunitari per tal d’optimitzar i racionalitzar els recursos i donar una resposta col•lectiva a problemes plantejats individualment.
 • Incidir i col•laborar en la planificació general i programació de Serveis Socials aportant dades per tal de prioritzar les necessitats i actuacions.
 • Recepció i anàlisi de les demandes provinents d’entitats o de grups veïnals.
 • Gestió de projectes de millora i tramitació de nous projectes per tal de rebre subvencions.
 • Promoure l’organització i animació de la comunitat per aconseguir una millor integració social dels grups amb major riscs socials, com gent gran, persones que pateixen alguna disminució, gent amb addiccions, maltractaments i violència domèstica.

Funcions de l'educador social

 • Recepció i anàlisi de les demandes referents principalment als infants i adolescents en situació de risc social a partir del treball individualitzat i des del medi obert.
 • Informació, orientació i assessorament de les prestacions i recursos socials existents per atendre les problemàtiques d’aquests infants i adolescents i facilitar la intervenció educativa.
 • Aplicació de tractaments de suport social per tal de reforçar el component educatiu de la intervenció.
 • Tramitació i seguiment de les prestacions individuals i/o familiars amb els usuaris dels quals s’està realitzant una tasca educativa.
 • Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual, si s’escau, en coordinació amb altres professionals o serveis del primer nivell.
 • Tramitació de propostes de derivació als serveis d’atenció especialitzada. Seguiment i suport dels processos de reinserció social.
 • Detecció i prevenció de situacions de risc o d’exclusió social dels usuaris i les seves famílies, bàsicament des de la intervenció en medi obert. També a partir del treball individualitzat
 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió de grups amb necessitats d’intervenció social, concretant-les en projectes de prospecció, sensibilització i dinamització.
 • Promoció, elaboració i seguiment dels projectes d’intervenció comunitària amb col•lectius de persones afectades amb les mateixes problemàtiques socials.
 • Incidir i col•laborar en la planificació i avaluació general dels programes i projectes de serveis socials, aportant dades per tal de prioritzar les necessitats i actuacions.
 • Gestió del projecte de prestacions econòmiques escolars.
 • Responsable del projecte de coordinació escolar.
 • Responsable del projecte d’absentisme escolar.
 • Responsable de l’aula oberta ( projecte pont)

Funcions de l’auxiliar administrativa/informadora

 • Encarregar-se de la recepció i atenció de totes les trucades telefòniques
 • Prestar suport administratiu, de caràcter general, a totes les funcions del Servei i al programa de gestió de l’àmbit
 • Rebre, atendre, informar i orientar als ciutadans i ciutadanes que s’adrecen als serveis socials.
 • Programar les visites dels professionals assignats, controlar les agendes, prestar-los suport en la tramitació de prestacions de dret i altres i seguiment dels recursos propis de les seves tasques i funcions.
 • Registrar, actualitzar i gestionar les bases de dades de l’àmbit.
 • Encarregar-se de les tramitacions i gestions administratives de prestacions sota La supervisió dels tècnics.
 • Realitzar tasques d’arxiu dels documents generats en el Servei: ordenació i control dels arxius.
 • Realitzar tasques d’enquadernació i fotocòpies.
 • Realitzar comandes de material.
 • Encarregar-se de la preparació dels expedients per a les entrevistes i de la gestió dels espais per a les activitats de l’àmbit
 • I d'altres que, amb caràcter general, li siguin atribuïdes.

Funcions de la Treballadora Familiar

 • Tenir cura dels infants en casos d’absència o de malaltia en un o ambdós progenitors o de famílies amb problemes socials.
 • Aconseguir ordre i higiene a la llar, en casos de desorganització domèstica.
 • Ajudar en l’administració de l’economia domèstica, en situacions d’absència temporal d’algun membre o de manca de coneixements.
 • Ajudar a la compra d’aliments i donar assessorament en la dieta en situacions d’impossibilitat física i de manca d’educació dietètica.
 • Oferir acompanyament fora de la llar a la gent gran, persones amb disminució, malalts crònics,etc.
 • Procurar l’ higiene i l’atenció general del cos, afavorint el moviment, controlant la medicació, prevenint accidents domèstics, etc.
 • Proporcionar descans i alleujament familiar.
 • Donar suport a la família en casos de deteriorament, a través de l’estimulació.
 • Orientar alhora d’atendre persones amb disminució, gent gran, malalts, pel que fa a cada situació específica.

ON ENS POTS TROBAR???

Estem ubicats a l’antiga empresa Esgrup, S.A. que es troba situada al a Passatge Bellonc nº3, baixos davant l’Ajuntament de Dosrius (C/ Sant Antoni 1). Telèfon: 937918014 (Extensió 4)
Correus electrònics de contacte:
Educador social: abermudez@dosrius.cat
Treballadora social: cprat@dosrius.cat
Auxiliar administrativa/Informadora: ccosin@dosrius.cat

Per accedir als serveis, és imprescindible demanar cita prèvia
Horari d’atenció:
Matí: De Dilluns a Divendres, de 9:30 a 13:30
Tarda: Dijous de 16:30 a 19hCorreus electrònics de contacte:

Educador social:
abermudez@dosrius.cat
Treballadora social: cprat@dosrius.cat
Auxiliar administrativa/Informadora: ccosin@dosrius.cat

Horari d'atenció:

Matí: De Dilluns a Divendres: de 9:30 a 13:30 hores.

Tarda: Dijous de 16:30 a 19h

Per accedir als serveis, és imprescindible demanar cita prèvia.

SOBRE EL WEB

© Ajuntament de Dosrius

C/ Sant Antoni, 1 (08319) - Dosrius (Barcelona) Telf: 93.791.80.14