Ens trobem a: Home > Departaments > Arxiu Municipal
  • disminuir tamany texte
  • augmentar tamany texte
  • versi imprimible
  • versio accesible

ARXIU MUNICIPAL DE DOSRIUS (AMD)

Acrònim: AMD

Adreça:
Carrer Sant Antoni, núm. 1 - 08319 Dosrius (El Maresme)
Tel. 93 791 97 40 - 93 791 80 14
Fax: 93 791 90 80

Persona de contacte:
Neus Alsina i Boix
Fes clic aquí per veure el mapa de situació
Adreça electrònica: alsinabn@diba.cat
Pàgina web: www.dosrius.cat

Horari hivern:
Dilluns, dimecres, dijous i divendres: De 9,30 a 14,30 hores
Dijous: De 16,30 a 19,00 hores

Horari estiu:
Del 15 de juliol al 31 d'agost: Dilluns, dimecres, dijous i divendres: De 9,30 a 14,30 hores.

Contingut Abast cronològic: Des del segle XIV fins a l'actualitat

Metres lineals:
250

[ Tornar a índex ]
L'Arxiu Municipal de Dosrius és un servei municipal encarregat d'aplegar, organitzar, conservar i difondre tota la documentació generada per l'Ajuntament de Dosrius i, alhora, gestionar i conservar la documentació històrica.

arxiu municipal
L'Arxiu també està obert a la recollida dels fons documentals, d'interès històric o cultural, provinents de persones, famílies, entitats, associacions, empreses, comerços, amb l'objectiu de contribuir a conservar i difondre el patrimoni documental del poble.

D'aquesta manera, l'arxiu esdevé el gresol de la memòria col.lectiva dels seus veïns i veïnes i reflecteix els canvis i les transformacions que s'hagin viscut al llarg de la seva història.

L'Arxiu conserva la documentació històrica, essent un punt de referència per al coneixement de la història del municipi de Dosrius, oferint als veïns/es, als estudiosos i al públic en general un servei cultural per a la recerca i la difusió històriques, però també custodia la documentació administrativa, essent, per tant, una eina imprescindible i eficaç per al bon funcionament de l'administració municipal.

L'Arxiu de Dosrius neix l'any 1991, quan l'Ajuntament de Dosrius, per acord de Ple de data 23.05.1991, crea l'Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) Municipal, amb seu a l'edifici de l'Ajuntament Vell, situat a la Plaça de l'església, amb la finalitat que sigui ordenada i classificada tota la documentació municipal que estava dipositada en aquest edifici.

De manera desinteressada i a hores lliures, dues historiadores de Dosrius, Neus Alsina i M. Àngels Jubany, comencen a classificar la documentació.

Atesa la importància que tenen els arxius per a la gestió administrativa de les corporacions locals, la Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 19 d'abril de 2001, acorda sol.licitar al Diputat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, que l'Ajuntament de Dosrius sigui acollit dins el Pla d'Arxius Municipals de l'Oficina de Patrimoni Cultural, per tal que ens doni suport directe en l'organització i posada en marxa del Servei d'Arxiu del municipi.

La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2001, aprova el conveni de col.laboració entre l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Dosrius, per a la classificació i ordenació de l'arxiu municipal de Dosrius.

Durant l'any 2003, una tècnica arxivera, ajudada per personal de l'Ajuntament de Dosrius, s'encarrega d'ordenar, classificar i informatitzar tota la documentació municipal, tant la històrica com l'administrativa.

L'Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) té la seu a l'edifici de l'Ajuntament, situat al carrer Sant Antoni, núm. 1, de Dosrius, però el seu fons està repartit en dues ubicacions diferents. Disposa, per tant, de dos espais de dipòsit i un únic espai de treball i de consulta, que és el que està situat a l'Ajuntament.


[ Tornar a índex ]
arxiu municipal

1)  Rep la documentació que genera cadascun dels departaments de l'Ajuntament de Dosrius.

2)  Assessora els diferents departaments municipals per al tractament de la seva documentació.

3)  Descriu els documents per tal de fer-los accessibles.

4)  Conserva els documents en dipòsits adequats, utilitzant els recipients i materials que garenteixen millor la seva conservació.

5)  Contribueix al funcionament de l'administració municipal posant els documents a disposició dels departaments de l'Ajuntament, quan aquests els necessiten per a la gestió dels assumptes.

6)  Participa en les iniciatives culturals que contribueixen a la difusió del patrimoni documental municipal.

7)  Posa la documentació a disposició dels ciutadans, per tal que puguin consultar-la i exercir els seus drets.

8)  Posa la documentació a disposició dels investigadors i de totes les persones que tenen interès en saber sobre la nostra història.

9)  Assessora els usuaris sobre les característiques i la informació que contenen els documents.

10) És membre de les comissions de Toponímia i Nomenclatura de Dosrius.

11) És membre del Consell Municipal de Cultura del municipi de Dosrius.[ Tornar a índex ]
arxiu municipal

1. Administració general
1.1. Terme municipal (1331/1997)
1.2. Òrgans de govern (1824/2002)
1.3. Alcaldia (1815/2002)
1.4. Secretaria (1789/2002)
1.5. Serveis jurídics (1907/2000)
1.6. Personal (1853/2001)
1.7. Correspondència (1820/2005)
1.9. Cèdules, declaracions, circulars, requisitòries i altres reials ordres (1748/1862)

2. Hisenda
2.1. Patrimoni /1862/1998)
2.2. Intervenció (1568/2001)
2.3. Tresoreria (1835/2001)
2.4. Fiscalitat (1779/2001)
2.5. Juntes i comissions (1882/1996)
2.9. Ordenances fiscals (1955/2000)

3. Proveïments
3.1. Proveïments de productes per a consum de la població (1856/1902)
3.2. Aigües, fonts i safareigs (1850/2002)
3.5. Escorxador (1960/1967)
3.6. Control de proveïments (1918/1955)
3.7. Juntes i comissions municipals (1943)

4. Beneficència i assistència social
4.1. Centres assistencials i de beneficència (1926/1935).
4.3. Atenció als refugiats i orfes de guerra (1938)
4.4. Subsidi al combatent (1934)
4.5. Assistència social (1939/1941)
4.6. Actuacions contra l'atur laboral (1939/1940)
4.7. Juntes i comissions, patronats, Junta Local de Reformes Socials (1923/1940).

5. Sanitat
5.1. Cementiri i serveis fúnebres (1888/1960)
5.3. Inspecció sanitària. Laboratori municipal (1913/2002)
5.4. Personal facultatiu, cos mèdic municipal (1868/1922).
5.9 Inspecció veterinària (1952/1955)
5.11. Juntes i comissions municipals (1914/1976)
5.12. Neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids (1954/1977).

6. Obres i urbanisme
6.2. Planejament i gestió urbanística (1859/2003)
6.3. Obres d'infraestructura (1899/2000)
6.4. Vialitat (1992/1993).
6.5. Immobles municipals: construcció i manteniment (1886/2001).
6.7 Obres de particulars (1699/2005).
6.8 Activitats classificades i obertura d'establiments (1958/2004).
6.10 Juntes i comissions municipals (1953/2001).

7. Seguretat pública
7.1. Cossos de seguretat (1835/1991).
7.3. Passaports, passis de radis (1841/1941).
7.4. Armes: censos, normes, permisos, requises(1855/1994).
7.5. Guardes jurats (1852/1986).

8. Serveis militars
8.1. Allotjaments militars, subministraments a la tropa (1864/1864).
8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses (1851/2001).
8.4 Juntes i comissions municipals (1941/1942).
8.5. Prestació social substitutòria (1999/2001).

9. Població
9.1. Estadístiques generals de població. Censos (1855/1992).
9.2. Padró municipal d'habitants (1868/1998).
9.6. Junta Local del Cens de Població (1900).

10. Eleccions
10.1. Eleccions municipals (1871/1995).
10.2. Eleccions de jutge de pau (1931).
10.3. Eleccions diputats provincials (1883/1961).
10.4. Eleccions Parlament de Catalunya (1980/1995).
10.5. Eleccions generals. Corts, Senat (1871/1996).
10.6. Eleccions al Parlament Europeu (1987/1994).
10.7. Referèndums i plebiscits (1931/1986)
10.8. Cens electoral. Junta Municipal del Cens (1857/1997)

11. Ensenyament
11.2 Ensenyament primari (1851/1972).
11.8 Juntes i comissions municipals (1857/1972).

12. Cultura
12.1. Festa Major. Festes Populars (1952/2003).
12.2. Activitats i iniciatives culturals (1990/2003).
12.5. Relacions amb entitats culturals (1978/2001).
12.6. Servei municipal de català (1991/1995).
12.7. Esports (1980/2001).
12.9. Promoció turística (1990/1993).
12.10. Juntes i comissions municipals (1939/1999).

13. Serveis agropecuaris i medi ambient
13.1. Censos agraris, estadístiques agrícoles i ramaders, interrogatoris
sobre collites (1857/1983).
13.2. Danys a l'agricultura, plagues, extinció animals perillosos (1985).
13.3. Foment forestal (1881/1998).
13.5. Juntes i comissions municipals (1927/1963).
13.6. Medi ambient (1983/1995).[ Tornar a índex ]


[ Tornar a índex ]
arxiu municipal

Camí de ramats
Camí de ramats
Esteve Albert i Corp
Novembre 1997
Ajuntament de Dosrius
 

Invocació al retrobament Invocació al retrobament
Esteve Albert i Corp
desembre 1996
Ajuntament de Dosrius

Esteve Albert i Corp, esboç biogràfic
Esteve Albert i Corp, esboç biogràfic
Josep Reniu i Calvet
Octubre 1998
Ajuntament de Dosrius

Una ullada al passat
Una ullada al passat
Neus Alsina i Boix
M. Àngels Jubany i Pinós

Abril 1995
Ajuntament de Dosrius

Cami de ramats
DUOS RIOS
Publicació de l'Arxiu Municipal de Dosrius (AMD) Municipal de Dosrius

1 Abril 2004

Un punt de mel
Un punt de mel
Lina Casanovas
Octubre 2006
Ajuntament de Dosrius

 

Dues bruixes trapelles a Dosrius
Dues bruixes trapelles a Dosrius
Assumpta Mercader
Lina Massó

Ajuntament de Dosrius

 [ Tornar a índex ]

SOBRE EL WEB

© Ajuntament de Dosrius

C/ Sant Antoni, 1 (08319) - Dosrius (Barcelona) Telf: 93.791.80.14