Què són els residus verds del jardí

Els residus verds del jardí estan formats pels residus generats en els treballs de poda d’arbres i arbustos i per la recollida de fulles i altres residus no llenyosos del jardí.

 • Branques
 • Troncs
 • Soques
 • Gespa
 • Fullaraca, inclosa la pinassa
 • Rams de flors

On s’han de dipositar els residus verds del jardí?

Dosrius disposa de dos sistemes per dipositar els residus verds

1. La deixalleria d’Argentona (hi ha reducció de la taxa de la brossa per portar a la deixalleria)
2. Els contenidors de color marró fosc en les àrees d’aportació de residus del carrer
A més, hi altres sistemes de gestió d’aquests residus
3. L’autocompostatge (hi ha reducció de la taxa de la brossa per fer autocompostatge)
4. El trinxat les restes llenyoses i el posterior escampat pel jardí
5. La crema

1. La deixalleria d’Argentona


La deixalleria municipal d’Argentona que pot ser utilitzada tant pels veïns i veïnes d’Argentona com pels veïns i veïnes dels municipis veïns de Dosrius i d’Òrrius.

És un servei gratuït per a tots els veïns i veïnes del municipi. En alguns casos (jardiners, empreses de jardineria) poden haver-hi limitacions de quantitat o freqüència. Per demostrar que s’és veí del municipi, només cal presentar la targeta d’usuari de la deixalleria, que es pot passar a recollir per l’Ajuntament.

La deixalleria es troba a C/ Can Carmany s/n


Plànol d’accés a la deixalleria d’Argentona

Horari:
Dilluns a divendres: de 10 a 13 h i de 16 a 19 hores
Dissabtes: de 10 a 14 h i de 16 a 20 hores
Diumenge: de 10 a 14 hores

Reducció del 20 % en la taxa de la brossa per portar la poda a la deixalleria


Els veïns i veïnes que sol·licitin la reducció del 20 % de la taxa en concepte de gestió de les restes de poda mitjançant aportacions a la deixalleria o a una empresa autoritzada per l’ARC hauran de complir els següents requisits:

1. S’haurà de sol·licitar, mitjançant una instància al registre de l’Ajuntament, la reducció de la taxa. El termini per presentar les instàncies acaba el dia 31 de desembre. Les sol·licituds amb data posterior no tindran dret a reducció.

2. S’haurà d’acreditar mitjançant documentació impresa les aportacions a la deixalleria o a un gestor autoritzat. Aquesta documentació s’haurà d’adjuntar a la instància.

3. S’haurà de justificar un mínim de sis aportacions anuals a la deixalleria o a un gestor autoritzat, amb quantitats que es corresponguin amb la superfície de la parcel·la i l’estat d’aquesta.

4. Per tal de tenir dret a la reducció, tota la documentació expressada en aquest apartat s’haurà d’acompanyar amb l’informe tècnic pertinent de l’àrea de Medi Ambient. L’Ajuntament de Dosrius establirà els mecanismes de control i seguiment que estimi oportuns, de manera que queda a criteri dels serveis tècnics si les aportacions han seguit els criteris establerts i per tant de si es té dret a la reducció.

5. No es podrà sumar la reducció per gestió de les restes de poda del 20 % per portar a terme compostatge amb la del 20 % per portar els residus a la deixalleria o un gestor autoritzat. Per tant, la reducció màxima que es podrà aplicar per gestionar els residus verds provinents de la poda dels jardins serà d’un 20 %.


2. Els contenidors de color marró fosc de les àrees d’aportació de residus del carrer

Són per al dia a dia dels veïns i veïnes. No per als professionals ni per grans quantitats puntuals; per aquest casos ja hi ha la deixalleria municipal. • Sense bossa de plàstic!:
  Les bosses de plàstic no es poden compostar i es consideren impropis que s’hauran de separar en la planta.

 • A dins, no a fora!:
  Com els altres residus, les restes de poda s’han de posar dins del contenidor. Si no hi caben, cal anar a un altre contenidor o bé a la deixalleria.
  Els camions que recullen la poda no estan adaptats per a recollir les restes de la vorera i els operaris no disposen del temps ni dels mitjans per fer-ho.
  Actuacions com aquesta, del novembre de 2015 ens perjudiquen a tots.

  Vianants i vehicles no poden usar l’espai, redueix la visibilitat de circulació, es dificulta l’accés als contenidors, crea una imatge desagradable, pot encarir la tasca de recollida dels operaris que paguem entre tots, i endarrereix l’horari de pas a la resta d’àrees.  Es considera una infracció molt greu abocar qualsevol residu a la via pública, comporta sancions de 3.001 € a 6.000 €, i la policia obrirà acta per tal de sancionar als responsables.


  3. L’autocompostatge amb les restes verdes del jardí

  L’autocompostatge consisteix en realitzar el compostatge en origen (de forma individual o comunitària) de les restes orgàniques generades juntament amb la fracció vegetal, mitjançant un autocompostador o amb una pila a l’aire lliure. Amb aquest procés es genera un adob natural que es denomina compost, que es podrà utilitzar després en el jardí o com a fertilitzant a les plantes.

  Aquest autocompostatge in situ de la FORM conjuntament amb la fracció vegetal (FV), reduirà de forma quantitativa les tones de la FORM i de la FV que caldria gestionar a través del servei de recollida municipal. Aquesta reducció serà més important, en la mesura que el grau d’implantació de l’autocompostatge en el municipi estigui més estès.

  El compostatge és un procés biològic aerobi (amb presència d’oxigen) que, sota condicions de ventilació, humitat i temperatura controlades transforma els residus orgànics degradables, en un producte estable i higienitzat anomenat compost, que pot ser utilitzat como adob orgànic.

  Aquest procés de descomposició es basa en l’activitat de microorganismes com els fongs i bacteris. El desenvolupament i activitat òptima d’aquests organismes requereix d’unes condicions òptimes de temperatura, humitat i oxigenació.

  La durada del procés de compostatge pot oscil·lar, depenent de diversos factors (sistema, tecnologia, disponibilitat d'espai, etc.), entre 10 i 16 setmanes.  Reducció del 20 % en la taxa de la brossa per fer autocompostatge amb les restes verdes del jardí

  Tots aquells veïns i veïnes que no utilitzin els contenidors de poda ni els contenidors d’orgànica del carrer pel fet de fer autocompostatge amb les restes orgàniques de la cuina (material fresc) i amb les restes verdes del jardí (material estructural), tindran dret a una reducció en la taxa de la brossa.

  Els veïns i veïnes que sol·licitin la reducció del 20 % de la taxa en concepte de gestió de les restes de poda mitjançant compostatge domèstic hauran de complir els següents requisits:

  1. S’ha de sol·licitar la reducció de la taxa  mitjançant instància adreçada al registre general de l’Ajuntament. A la instancia s’ha d’exposar que s’ha portat a terme compostatge durant un any sencer i que es demana una inspecció tècnica per tal de corroborar-ho. El termini per presentar les instàncies acaba el dia 31 de desembre.  Les sol·licituds amb data posterior no tindran dret a reducció.

   

  1. El procés de compostatge domèstic s’ha de portar a terme durant un any sencer i s’ha de fer barrejant les restes de poda del jardí amb les restes orgàniques de la cuina. En el supòsit de compostatge en períodes inferiors a un any, la reducció serà denegada. En el supòsit de que el compostatge no es porti a terme amb la totalitat de les restes de la parcel·la, la reducció serà denegada.
  1. Per tal de tenir dret a la reducció, hi haurà d’haver un informe tècnic pertinent  que acrediti que el procés de compostatge s’ha portat a terme segons els criteris establerts. En tot cas sempre queda a criteri del personal tècnic de l’Ajuntament la consideració de si s’ha portat a terme correctament i si es té dret a la reducció.

   

  1. No es podrà sumar la reducció per gestió de les restes de poda del 20 % per portar a terme compostatge amb la del 20 % per portar els residus a la deixalleria o un gestor autoritzat. Per tant, la reducció màxima que es podrà aplicar per gestionar els residus verds provinents de la poda dels jardins serà d’un 20 %.

  4. El trinxat de les restes verdes i el posterior escampat pel jardí

  Una altra opció seria la de triturar les restes llenyoses provinents dels treballs de poda fins a obtenir restes menors de 20 centímetres i repartir-les uniformement sobre el terreny.

  Si s’opta per aquesta opció, cal disposar d’una trinxadora.

  5. La crema

  Les restes verdes del jardí es poden cremar dins el límit de la parcel·la sempre i quan es compleixi el següent:

  • El període de crema autoritzat va del 16 d’octubre al 14 de març. Fora d’aquest període està completament prohibit fer cap tipus de crema qualsevol punt del municipi.
  • Per a poder cremar cal haver-ho comunicat prèviament a l’Ajuntament mitjançant un comunicat de crema.
  • Cal complir totes les condicions exposades en el comunicat de crema.
  • Sempre hi ha d’haver una persona vigilant el foc i ha de disposar d’aigua per apagar-lo si fos necessari. També ha de tenir a disposició un mòbil.
  • Abans de que es faci fosc, el foc ha d’estar completament apagat.
  • Si el fum de la crema provoca molèsties al veïnat o a vies de comunicació, el foc s’haurà d’apagar.


  La crema de restes verdes dels jardins particulars, tot i estar permesa per llei, no es considera una opció recomanable donat que provoca molèsties al veïnat i emet a l’atmosfera grans quantitats de CO2, que és un gas responsable de l’augment de temperatura de l’atmosfera.