Ja es poden realitzar les preinscripcions a l’EBM La Caseta del Bosc de Can Martorell

Dimarts, 19 de maig de 2020 a les 00:00

La preinscripció per al curs 2020/2021 es pot formalitzar fins al 22 de maig, inclòs, per via telemàtica. En casos excepcionals i justificats les preinscripcions també es podran realitzar presencialment al centre sol·licitant cita prèvia.

Fins al 22 de maig totes les famílies interessades ja poden realitzar la preinscripció escolar dels seus infants per a cursar educació infantil de primer cicle a l’Escola Bressol Municipal La Caseta del Bosc de Can Martorell.

Per al curs 2020/2021 es posen a disposició 8 places per a infants de 0 a 1 anys; 6 places per a infants d’1 a 2 anys, 6 places per a infants de 2 a 3 anys; i una aula mixta per a infants d’1 a 3 anys amb un total de 13 places. Aquesta oferta de places pot ser subjecte a modificacions en funció de la demanada i de les mesures preses en el marc de la pandèmia de la Covid-19.

Per a formalitzar la preinscripció l’Ajuntament de Dosrius posa a disposició dels veïns i veïnes dues vies: telemàtica o presencial.

Inscripció telemàtica

Cavall de Cartró, empresa gestora del servei de l’EBM La Caseta del Bosc de Can Martorell, disposa d’una aplicació informàtica que permet fer la preinscripció telemàticament omplint un formulari i adjuntant la documentació pertinent. Per fer-ne ús i formalitzar la inscripció podeu clicar el següent enllaç.

La preinscripció telemàtica també es pot dur a terme enviant un correu electrònic a l’adreça dosrius@cavallcartro.cat, adjuntant la sol·licitud de preinscripció signada i la documentació necessària.

Inscripció presencial

De manera excepcional, també s’ofereix a totes les famílies que no puguin realitzar fins al 22 de maig la preinscripció telemàtica, l’opció de realitzar el procediment de forma presencial. En aquest cas, caldrà sol·licitar cita prèvia amb el centre a través del correu electrònic dosrius@cavallcartro.cat o del telèfon 686 62 16 95 i entregar presencialment la sol·licitud de preinscripció i la documentació necessària.

Documentació necessària

Per a poder realitzar la preinscripció escolar a l’EBM La Caseta del Bosc de Can Martorell cal disposar de la següent documentació:

                . DNI de la persona sol·licitant

. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

A més, per acreditar els punts que permetran fer un barem de les sol·licituds caldrà adjuntar la següent documentació, depenent dels diferents criteris:

. Proximitat del domicili habitual: quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, caldrà el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

. Quan es consideri el domicili del lloc de treball: el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).

. Renda anual de la unitat familiar: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

. Discapacitat (igual o superior al 33%)  de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana: certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat.

. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental: títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Tota la informació relativa als diferents criteris per obtenir punts la podeu consultar a través del següent enllaç.

 

 

Darrera actualització: 19.05.2020 | 14:36